Biên bản kiểm kê thiết bị đồ dùng, đồ chơi, tài liệu trường mầm non Tả Lèng

docx 2 trang bienban 26/09/2022 63660
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm kê thiết bị đồ dùng, đồ chơi, tài liệu trường mầm non Tả Lèng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_ke_thiet_bi_do_dung_do_choi_tai_lieu_truong_ma.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm kê thiết bị đồ dùng, đồ chơi, tài liệu trường mầm non Tả Lèng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Kiểm kê Thiết bị đồ dùng, đồ chơi, tài liệu năm học 2018 - 2019 (Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-MNTL ngày 06/5/2019 của trường Mầm non Tả Lèng) Tên lớp kiểm tra: Mẫu giáo bé - Trung tâm Tổng số học sinh: Năm học 2018-2019 : ?. Năm học 2019-2020: ? Căn cứ Biên bản cấp phát Thiết bị đồ dùng, đồ chơi, tài liệu của các nhà thầu cấp thiết bị trong các năm cho trường Mầm non Tả Lèng. Để việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị dạy học đã được cấp phát huy hiệu quả đúng mục đích, tránh tình trạng không sử dụng gây lãng phí sau khi được đầu tư. Đoàn kiểm kê của trường Mầm non Tả Lèng và lãnh đạo nhà trường cùng tiến hành thực hiện một số nội dung sau: 1.Thời gian bắt đầu làm việc: - 13 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2019. 2. Thành phần: - Đoàn kiểm kê: Bà: Trần Thị Lịch - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tả Lèng. Bà: Nguyễn Thanh Huyền - GVCN dự kiến dạy lớp Mẫu giáo bé - Trung tâm năm học 2019 - 2020. Bà: Trịnh Thị Hòa - GVCN dự kiến dạy lớp Mẫu giáo bé - Trung tâm năm học 2019 - 2020. 3. Nội dung: Hai bên cùng rà soát, kiểm kê thiết bị đồ dùng đồ chơi, tài liệu năm học 2018 - 2019 tại lớp như sau: 3.1 Các thiết bị huy động từ nguồn xã hội hóa giáo dục Có nhu cầu Số Tình trạng Đơn vị Ngày,tháng, Đơn vị, cá sử dụng hay STT Tên thiết bị lượng sử dụng tính năm nhận nhận tài trợ chuyển lớp nhận hiện nay khác Sử dụng được 3.2 Kiểm kê các thiết bị đồ dùng, đồ chơi, tài liệu được cấp phát (Có danh mục kèm theo) 4. Đề xuất, kiến nghị của lớp hoặc đoàn kiểm tra: GVCN lớp đề nghị nhà trường cấp đúng, đủ số lượng thiết bị và đồ dùng cho học sinh, để lớp có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy và học của lớp trong năm học 2019 - 2020. 1
  2. Sau khi Kiểm kê thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu năm học 2018 - 2019 tại lớp Mẫu giáo bé - Trung tâm, GVCN lớp dự kiến dạy trong năm học 2019 - 2010 xin cam kết các thiết bị sau sẽ sử dụng đúng mục đích và phát huy tối đa hiệu quả. Nếu để xảy ra tình trạng thiết bị không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả gây lãng phí thì GVCN sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường theo quy định. Biên bản này có 02 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau được thông qua và các bên đều nhất trí. Trường Mầm non Tả Lèng giữ 01 bản, lớp giữ 01 bản./. Đại diện đoàn kiểm kê GVCN lớp Người kiểm kê BGH nhà trường (Ký và ghi rõ họ và tên) Nguyễn Thanh Huyền Số điện thoại di động: 0376026999 Địa chỉ gmail:thanhhuyen@gmail.com 2