Biên bản cấn trừ công nợ song ngữ Việt Anh

docx 4 trang bienban 24/09/2022 42000
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản cấn trừ công nợ song ngữ Việt Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_can_tru_cong_no_song_ngu_viet_anh.docx

Nội dung text: Biên bản cấn trừ công nợ song ngữ Việt Anh

  1. Mẫu biên bản cấn trừ công nợ song ngữ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Independent – Freedom - Happiness , Ngày/Date / / BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ ANNEX OF SALE CONTRACT Số/No.: Biên bản này được ký kết giữa các bên: This is signed between: BÊN A/PARTY A: Địa chỉ/Address: Đại diện/ Represented by: - Giám đốc/Director Dưới đây gọi là bên bán / Hereinafter called: the seller BÊN B/PARTY B: Địa chỉ/Address: Đại diện/ Represented by: - Giám đốc/Director Dưới đây gọi là bên mua / Hereinafter called: the buyer BÊN C/PARTYC: Địa chỉ/Address: Đại diện/ Represented by: - Giám đốc/Director
  2. Dưới đây gọi là bên được ủy quyền thanh toán / Hereinafter called: the assigned personal partnership payer Bên A , Bên B , Bên C cùng ký vào bản xác nhận công nợ với nội dung như sau: This comes into effect the first annex of the signed contract between Part A, Party B and Party C on the following terms and conditions: I. GIÁ TRỊ THỰC HIỆN / IMPLEMENTATION VALUE Hợp đồng số ngày / / trị giá là đồng. Trong đó, tổng cộng trị giá thực hiện đối với bảng xác nhận công nợ này là đồng ( Viết bằng chữ : đồng). The sale contract of dated with value: dong. Total implementation value in this annex is dong ( Say Vietnam dong : dong). II. THANH TOÁN / PAYMENT TERMS Bên C đồng ý cấn trừ công nợ mà Bên B chưa thanh toán cho Bên A , tổng số tiền là đồng. Party C agree to complement amounts dong to Party A which Party B has not paid for Party A yet. III. THOẢ THUẬN CHUNG / GENERAL TERMS - Biên bản này là một phần không thể thiếu của hợp đồng số , ngày / / Các điều khoản và điều kiện kèm theo hợp đồng nói trên, nhưng không được đề cập trong Phụ lục này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn. - This Annex is an indispensable part of the signed Sale contract of , dated / / Other terms and conditions attached to the said contract, but not mentioned in this Annex still remain validity until the expiration day. - Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, và có hiệu lực từ ngày ký. - This annex is made in 03 (three) copies of equal value, each hold 01 (one) copy, and comes into effect since the signing date.
  3. Đại diện Bên A Đại diện Bên B Đại diện Bên C For and on behalf of Party A For and on behalf of Party B For and on behalf of Party C (Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu) (Sign, full name and stamp) (Sign, full name and stamp) (Sign, full name and stamp) Mẫu biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh: SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independent – Freedom - Happiness , Date / / ANNEX OF SALE CONTRACT No.: This is signed between: PARTY A: Address: Represented by: - Director Hereinafter called: the seller PARTY B: Address: Represented by: - Director Hereinafter called: the buyer PARTYC: Address:
  4. Represented by: - Director Hereinafter called: the assigned personal partnership payer This comes into effect the first annex of the signed contract between Part A, Party B and Party C on the following terms and conditions: I. IMPLEMENTATION VALUE The sale contract of dated with value: dong. Total implementation value in this annex is dong ( Say Vietnam dong: dong). II. PAYMENT TERMS Party C agree to complement amounts dong to Party A which Party B has not paid for Party A yet. III. GENERAL TERMS - This Annex is an indispensable part of the signed Sale contract of , dated / / Other terms and conditions attached to the said contract, but not mentioned in this Annex still remain validity until the expiration day. - This annex is made in 03 (three) copies of equal value, each hold 01 (one) copy, and comes into effect since the signing date. For and on behalf of Party A For and on behalf of Party B For and on behalf of Party C (Sign, full name and stamp) (Sign, full name and stamp) (Sign, full name and stamp)