Biên bản giao đặt gia công

docx 1 trang bienban 23/09/2022 6320
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản giao đặt gia công", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_giao_dat_gia_cong.docx

Nội dung text: Biên bản giao đặt gia công

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___ ___ BIÊN BẢN GIAO HÀNG ĐẶT GIA CÔNG Hôm nay, ngày / / , tại kho chứa hàng của Công ty , địa chỉ Chúng tôi gồm: I. BÊN GIAO HÀNG CÔNG TY Đại diện giao hàng: 1. Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh 2. Ông/Bà: Chức vụ: II. BÊN NHẬN HÀNG CÔNG TY Đại diện nhận hàng: 1. Ông/Bà: Chức vụ: Thủ kho 2. Ông/Bà: Chức vụ: III. DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐƯỢC GIAO NHẬN STT Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Tình trạng Chứng từ được bàn giao kèm theo hàng hóa giao nhận gồm: . Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Các bên đã đọc rõ nội dung, trên tình thần tự nguyện, không bị nhầm lần cùng xác nhận dưới đây./. Bên giao Bên nhận