Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu song ngữ Việt Anh

docx 2 trang bienban 23/09/2022 43440
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu song ngữ Việt Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_ban_giao_cong_viec_va_ho_so_tai_lieu_song_ngu_v.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu song ngữ Việt Anh

  1. CÔNG TY . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM COMPANY SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Số: / / Độc lập – Tự do – Hạnh phúc No: / / Independence – Freedom – Happiness BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU MINUTES OF THE HANOVER OF JOB AND DOCUMENTS Hôm nay, ngày / / , tại địa chỉ , chúng tôi gồm có: Today, date / / , at address , we including: BÊN BÀN GIAO: HANDOVER PARTY: Họ và tên: . Full name: Chức vụ: . Bộ phận: The position: Departmemt: Lý do bàn giao: The reason for handing over: BÊN NHẬN BÀN GIAO: RECEIVER HANDOVER PARTY: Bộ phận bàn giao: Handover departmemt: Đại diện của Bộ phận nhận bàn giao: Representative of handover Departmemt: . Chức vụ: Bộ phận: . The position: Departmemt: . Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau: Together handover work with the following content: BÀN GIAO CÔNG VIỆC: HANDOVER OF JOB: Stt/ No. Nội dung công việc/ Job content Tình trạng/ State
  2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU: HANDING THE RECORD DOCUMEMT: Mã hồ sơ, tài Tên hồ sơ, Vị trí để hồ liệu/ Code tài sơ, tài records, liệu/ Records Số Tình liệu/ Locatio Stt/ No documem , documemt lượng/ Quantit trạng/ Stat n to records, . t name y e documemts Biên bản kết thúc vào lúc cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên. The minutes end at the same day. The parties agree to the above. Biên bản được thành lập ( ) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau. The minutes are established ( ) each party keeps 01 (one) copy with the same legal value. Quản lý bộ phận Người bàn giao Người nhận bàn giao Department management Hander Recipients delivered