Bản cam kết Chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm

doc 4 trang bienban 24/09/2022 7080
Bạn đang xem tài liệu "Bản cam kết Chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docban_cam_ket_chap_hanh_cac_quy_dinh_dam_bao_an_toan_thuc_pham.doc

Nội dung text: Bản cam kết Chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm

  1. Mẫu 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT Chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất/kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương (Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ) Kính gửi: 01 Tên cơ sở 02: Địa chỉ cơ sở 03: Địa chỉ văn phòng (nếu có) 04: Điện thoại: 05 Fax: Giấy đăng ký kinh doanh 06 (nếu có) Số: Ngày cấp: Nơi cấp . Ngành nghề (tên sản phẩm ) 07: Tổng số công nhân viên 08: Tổng số công nhân viên trực tiếp tham gia 09: . Đại diện cơ sở 10: Số CMND/CCCD 11: . Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ thường trú 12: CAM KẾT Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ với những nội dung sau: 1. Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, cụ thể: a) Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất thực phẩm; c) Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm; d) Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; đ) Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm; e) Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  2. 2 g) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm. 2. Cơ sở thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 3. Cơ sở cam kết đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng, trước pháp luật về an toàn thực phẩm. Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau (cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản). ., ngày tháng năm ., ngày tháng năm XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN CHỦ CƠ SỞ (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, ghi rõ họ và tên) Định kỳ 03 năm tính từ thời điểm ký Bản cam kết, chủ cơ sở thực hiện ký lại Bản cam kết. * Ghi chú : - 01 : Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận cam kết đảm bảo ATTP - 02 : Ghi tên của đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh - 03 : Địa chỉ trực tiếp sản xuất hoặc kinh doanh - 04 : Địa chỉ văn phòng đại diện tại địa chỉ khác không trùng địa chỉ cơ sở - 05: Số điện thoại, Fax liên hệ đại diện cơ sở - 06: Ghi theo giấy Đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp - 07: Ghi rõ tên ngành nghề sản xuất hoặc kinh doanh thuộc ngành Công Thương quản lý - 08: Tổng số nhận viên làm việc tại cơ sở - 09: Tổng số nhân viên trực tiếp tham gia khâu sản xuất hoặc kinh doanh - 10: Tên chủ cơ sở hoặc người người được ủy quyền điều hành cơ sở - 11: Số CMND/CCCD người đại diện cơ sở - 12: Địa chỉ thường trú người đại diện cơ sở * Lưu ý: Theo mẫu Giấy xác nhận tập huấn kiến thức thức về ATTP tại Phụ lục I Thông tư 13/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương quy định 03 năm phải thực hiện tập huấn kiến thức ATTP kể từ ngày cấp giấy, việc chủ cơ sở tự tập huấn và tự cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP không có cơ quan tiếp nhận dẫn đến việc theo dõi số lượng người trực tiếp sản xuất/kinh doanh thực phẩm tuân thủ kiến thức ATTP khó quản lý. Vì vậy cơ quan có thẩm quyền khi tiếp nhận Bản cam kết cần yêu cầu cơ sở nộp đồng thời Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đã được chủ cơ sở xác nhận để cơ quan quản lý dễ theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn.
  3. 3 Mẫu 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu cam kết BẢN CAM KẾT Chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn ngành Công Thương (Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật) Kính gửi: 01 Tên cơ sở 02: Địa chỉ kinh doanh 03: Địa chỉ văn phòng (nếu có) 04: Điện thoại: 05 Fax: Giấy đăng ký kinh doanh 06 Số: Ngày cấp: Nơi cấp . Ngành nghề (tên sản phẩm ) 07: Tổng số công nhân viên 08: Tổng số công nhân viên trực tiếp tham gia 09: . Đại diện cơ sở 10: Số CMND/CCCD 11: . Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ thường trú 12: CAM KẾT Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn với những nội dung sau: 1. Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, cụ thể: a) Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm; b) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm quy định tại Điều 18 và Điều 20 của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể: - Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng; - Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; - Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường;
  4. 4 - Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản; - Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm; - Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. c) Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh; d) Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất. 2. Cơ sở thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 3. Cơ sở cam kết đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng, trước pháp luật về an toàn thực phẩm. Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau (cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản)./. ., ngày tháng năm ., ngày tháng năm XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN CHỦ CƠ SỞ (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, ghi rõ họ và tên) Định kỳ 03 năm tính từ thời điểm ký Bản cam kết, chủ cơ sở thực hiện ký lại Bản cam kết * Ghi chú : - 01 : Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận cam kết đảm bảo ATTP - 02 : Ghi tên của doanh nghiệp kinh doanh - 03 : Địa chỉ trực tiếp doanh nghiệp kinh doanh - 04 : Địa chỉ văn phòng đại diện tại địa chỉ khác không trùng địa chỉ cơ sở - 05: Số điện thoại, Fax liên hệ đại diện cơ sở - 06: Ghi theo giấy Đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh - 07: Ghi rõ tên sản phẩm bao gói kinh doanh thuộc ngành Công Thương quản lý - 08: Tổng số nhận viên làm việc tại cơ sở kinh doanh - 09: Tổng số nhân viên trực tiếp tham gia khâu kinh doanh - 10: Tên chủ cơ sở hoặc người người được ủy quyền điều hành cơ sở - 11: Số CMND/CCCD người đại diện cơ sở - 12: Địa chỉ thường trú người đại diện cơ sở