Mẫu bản cam kết bảo lãnh dân sự của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

docx 1 trang bienban 24/09/2022 41040
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bản cam kết bảo lãnh dân sự của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_ban_cam_ket_bao_lanh_dan_su_cua_cong_ty_co_phan_giao_han.docx

Nội dung text: Mẫu bản cam kết bảo lãnh dân sự của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT BẢO LÃNH DÂN SỰ Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm Bộ phận Nhân sự - Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm Hôm nay, ngày tháng năm tại Tên tôi là: Số điện thoại liên hệ Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu thường trú: Địa chỉ hiện tại: . Tôi viết đơn này xin được tự nguyện cam kết bảo lãnh cho người thân của tôi để làm công việc tại Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm. Ông/ bà: Số điện thoại liên hệ Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu thường trú: . Có quan hệ với tôi là: Trong suốt quá trình Ông/bà: làm việc tại Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm, nếu ông/bà: có phát sinh bất cứ thiệt hại gì cho Công ty và nhân viên Công ty có liên quan đến trách nhiệm dân sự thì phải bồi thường theo quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật. Trong trường hợp, ông/bà không có khả năng bồi thường hoặc Công ty không liên hệ được để giải quyết sự việc, thì tôi với tư cách là người bảo lãnh sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết sự việc và chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty đối với toàn bộ những thiệt hại mà ông/bà đã gây ra. Tôi cam kết toàn bộ nội dung trong văn bản này là đúng sự thật, nếu có bất cứ điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. ., ngày tháng . năm . Người bảo lãnh Người được bảo lãnh (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (*): Chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm xác nhận những cá nhân kê khai ở trên là nhân thân của người lao động và xác nhận chữ ký cam kết bảo lãnh, Không có trách nhiệm giải quyết các phát sinh giữa người lao động và doanh nghiệp (nếu có). Xác nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú