Biên bản bàn giao hóa đơn GTGT

doc 1 trang bienban 24/09/2022 11600
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản bàn giao hóa đơn GTGT", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_ban_giao_hoa_don_gtgt.doc

Nội dung text: Biên bản bàn giao hóa đơn GTGT

  1. CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: , ngày .tháng năm BIÊN BẢN BÀN GIAO HÓA ĐƠN GTGT Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa Căn cứ Đơn đặt hàng ngày .của Công ty . Hôm nay, ngày tháng . năm tại ., chúng tôi gồm: BÊN A (Bên giao): - Địa chỉ : - Điện thoại : - Đại diện Ông/bà: Chức vụ: BÊN B (Bên nhận): - Địa chỉ: - Điện thoại: - Đại diện Ông/bà Chức vụ: Chi tiết tài liệu bàn giao gồm: STT Nội dung Số lượng Ghi chú ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B