Biên bản bàn giao quỹ công đoàn

docx 2 trang bienban 24/09/2022 15240
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản bàn giao quỹ công đoàn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_ban_giao_quy_cong_doan.docx

Nội dung text: Biên bản bàn giao quỹ công đoàn

  1. Đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: . , Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ CÔNG ĐOÀN Thời gian bàn giao: từ ngày / /20 đến ngày / /20 BÊN GIAO: Ông/ Bà: Bộ Phận: BÊN NHẬN: Ông/ Bà: Bộ Phận: NỘI DUNG BÀN GIAO I. TIỀN QUỸ STT Loại tiền SL Thành tiền Ghi chú Tổng cộng Bằng chữ: BÀN GIAO KHÁC
  2. Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Công ty. DUYỆT PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ BÊN NHẬN BÊN GIAO