Biên bản kiểm tra nội bộ trường mầm non

docx 2 trang bienban 26/09/2022 34860
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm tra nội bộ trường mầm non", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_tra_noi_bo_truong_mam_non.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm tra nội bộ trường mầm non

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ., ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG MẦM NON (V/v:) • Căn cứ Quyết định số ngày tháng năm của Hiệu trưởng trường Mầm non về việc; • Căn cứ Thông báo số ngày tháng năm của về việc.; • Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ Trường Mầm non giai đoạn. Vào lúc giờ ngày tháng năm, Ban Kiểm tra nội bộ Trường Mầm non. tiến hành thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục của trường theo quy chế trong giai đoạn. I Thành phần tham gia 1. Đại diện Ban Kiểm tra nội bộ: Ông/Bà Chức vụ. Ông/Bà Chức vụ. Ông/Bà Chức vụ. • Đối tượng được kiểm tra (Cá nhân, bộ phận) II Lý do, mục đích kiểm tra III Nội dung kiểm tra Kiểm tra chuyên môn, hồ sơ sổ sách của tổ, giáo viên, nhân viên; Kiểm tra chuyên đề, công tác tuyên truyền, phong trào thi đua; Kiểm tra công tác bản quản, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học; Kiểm tra tỷ lệ chuyên cần, kết quả theo dõi sức khoẻ cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng; Kiểm tra cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn tại các lớp;
  2. Kiểm tra việc xuất nhập thực phẩm, ký kết các hợp đồng thực phẩm; công tác an toàn trẻ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. IV Kết quả kiểm tra V Đánh giá kết quả * Ưu điểm * Hạn chế VI Ý kiến khác (nếu có) Biên bản kết thúc vào lúc giờ ngày tháng năm Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng sự thật. ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN, CÁ NHÂN ĐƯỢC KT BAN KIỂM TRA (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)