Biên bản kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên trường THPT Mỹ Hào

docx 4 trang bienban 26/09/2022 40440
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên trường THPT Mỹ Hào", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_tra_toan_dien_hoat_dong_su_pham_cua_giao_vien.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên trường THPT Mỹ Hào

  1. SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT MỸ HÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN KIỂM TRA TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN (Áp dụng với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) Họ và tên giáo viên được kiểm tra: Sinh năm: ; năm nhập ngành: Trình độ chuyên môn được đào tạo: ; hệ đào tạo: Môn được phân công giảng dạy: ; lớp: Đơn vị công tác: NỘI DUNG KIỂM TRA I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 1. Ưu điểm: 2. Hạn chế: Xếp loại: . II. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (nội dung, phương pháp giảng dạy) Phân tích, đánh giá qua các tiết dự (có phiếu dự giờ đính kèm) 1. Ưu điểm: 2. Hạn chế: . Xếp loại: . III. Thực hiện quy chế chuyên môn 1. Thực hiện giảng dạy theo PPCT và chỉ đạo của ngành a) Ưu điểm: b) Hạn chế:
  2. 2. Về chuẩn bị bài, chất lượng bài soạn và ứng dụng CNTT trong soạn bài. a) Ưu điểm: b) Hạn chế: . 3. Về thực hiện chế độ cho điểm (nhanh, chậm hay phù hợp) và việc ra đề, chấm, trả bài kiểm tra cho học sinh (phù hợp với đối tượng học sinh) . b) Hạn chế: 4. Về dự giờ, tự bồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ a) Ưu điểm: b) Hạn chế: . 5. Về tự làm đồ dùng và sử dụng đồ dùng, thiết bị thí nghiệm trong giảng dạy. a) Ưu điểm: . b) Hạn chế: . 6. Về các hồ sơ chuyên môn khác theo quy định (nhận xét về số lượng và chất lượng). a) Ưu điểm: b) Tồn tại: 7. Nhận xét chung về thực hiện quy chế chuyên môn
  3. a) Ưu điểm: b) Tồn tại: Xếp loại: . III. Kết quả giảng dạy 1. Ưu điểm: . 2. Hạn chế: Xếp loại: . IV. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công (tham khảo ý kiến của tổ, nhóm, BGH, để đánh giá). 1. Ưu điểm: . 2. Hạn chế: Xếp loại: . KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. Nhận xét, đánh giá chung khi kết thúc kiểm tra 1. Ưu điểm: . 2. Hạn chế: Xếp loại: . II. Kiến nghị
  4. 1. Đối với giáo viên được kiểm tra: 2. Đối với nhà trường Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN ĐƯỢC KIỂM TRA TM. ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA (ký và ghi rõ họ, tên) (ký và ghi rõ họ, tên)