Biên bản kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên tại cuộc họp

doc 4 trang bienban 26/09/2022 5300
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên tại cuộc họp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_ket_qua_bieu_quyet_bau_hoa_giai_vien_tai_cuoc_hop.doc

Nội dung text: Biên bản kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên tại cuộc họp

  1. Mẫu số 01 Xã, phường, thị trấn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thôn, tổ dân phố: BIÊN BẢN Về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình Hôm nay, vào .giờ , ngày tháng năm Tại: Thôn/tổ dân phố; tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai. Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây: Ông (Bà): - Tổ Trưởng Ông (Bà): - Phó tổ trưởng Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên đã tiến hành xác định kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên. Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: . Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: Kết quả biểu quyết: Số người biểu Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong STT Họ và tên quyết đồng ý thôn, tổ dân phố đồng ý Cuộc họp kết thúc vào . giờ ngày tháng năm Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN CHỨNG KIẾN (1) TỔ TRƯỞNG
  2. (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên Mẫu số 02 Xã, phường, thị trấn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thôn, tổ dân phố: BIÊN BẢN Kiểm phiếu bầu hòa giải viên tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình Hôm nay, vào .giờ , ngày tháng năm Tại: Thôn/tổ dân phố; tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây: Ông (Bà): - Tổ Trưởng Ông (Bà): - Phó tổ trưởng Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên đã tiến hành kiểm phiếu bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà): , địa chỉ Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: . Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau: - Tổng số phiếu phát ra: - Tổng số phiếu thu về: - Số phiếu hợp lệ: - Số phiếu không hợp lệ: - Kết quả kiểm phiếu: Số lượng phiếu Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong STT Họ và tên bầu thôn, tổ dân phố đồng ý
  3. Cuộc họp kết thúc vào giờ ngày tháng . năm Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN CHỨNG KIẾN (1) TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên Mẫu số 03 Xã, phường, thị trấn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thôn, tổ dân phố: BIÊN BẢN Kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên Hôm nay, vào .giờ , ngày tháng năm Tại: Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây: Ông (Bà): - Tổ Trưởng Ông (Bà): - Phó tổ trưởng Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên Ông (Bà): - Thành viên đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải
  4. viên là ông (bà): ., địa chỉ Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau: - Tổng số phiếu phát ra: - Tổng số phiếu thu về: - Số phiếu hợp lệ: - Số phiếu không hợp lệ: - Kết quả kiểm phiếu: Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình STT Họ và tên Số lượng phiếu bầu trong thôn, tổ dân phố đồng ý Cuộc họp kết thúc vào giờ ngày tháng năm Biên bản này được đọc công khai tại cuộc kiểm phiếu. ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN CHỨNG KIẾN(1) TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (1)Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên