Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

pdf 3 trang bienban 26/09/2022 9560
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_ket_qua_kiem_phieu_bau_bo_sung_thanh_vien_hdqt.pdf

Nội dung text: Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

  1. CÔNG TY CỔ PHẦNĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHIỆP VÀ VẬNTẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Số: 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ BIÊN BẢNKẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦUBỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆMKỲ 2013-2018 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole - số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã thông qua danh sáchứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệmkỳ 2013-2018. Sốlượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồngquản trịlà 02/02. Ban kiểm phiếuđã phổ biếnThểlệbầu cử trước Đại hội, kết quảbầu cửsẽ được tính theo số lượng cổ phần sởhữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức. Ban kiểm phiếuđã tiến hành phátPhiếubầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. 1. Thành phầnBan kiểm phiếu: - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - PP. Hỗtrợ Kinh doanh - Trưởng ban - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - PhóPhòng Kế toán - Phó ban - Bà Vũ Thị Trang Duyên - Phó Ban nguồn vốn - Thành viên - Ông NguyễnVăn Bắc - Nhân viên P. Kế toán - Thành viên 2. Danh sách cácứng cử viên (theo thứtựA,B,C) đã được Đại hộiđồng cổ đông thống nhất thông qua: 1. Ông Morishima Kenji 2. Ông Tomas Sven Jaehnig 3. Cổ phần và quyền biểu quyết: 1 Tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết: 32.485.000 cổ phần 2Tổng sốcổ phần tham gia Đại hội: 30.003.398 cổ phần 3 Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết: 60.006.796 phiếu 1
  2. 4. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độclập: a. Kết quả kiểm phiếu: 1 Tổng số phiếu phát ra 213 phiếu, tươngứng 60.006.796 phiếu bầu 2 Tổng số phiếu thu về 213 phiếu, tươngứng 60.006.796 phiếu bầu 3 Tổng số phiếu hợp lệ 212 phiếu, tươngứng 60.002.796 phiếu bầu 4 Tổng số phiếu không hợplệ 1 phiếu, tươngứng 4.000 phiếu bầu b. Kết quảbầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Tỷlệ so với tổng Số phiếu bầu tán STT Họ và tên sốcổphần tham thành (phiếu) dự Đại hội (%) 1 Ông MORISHIMA KENJI 30.628.746 102,08% 2 Ông TOMAS SVEN JAEHNIG 29.344.050 97,80% 5. Công bố kết quảbầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thểlệbầu cử đã được thông qua,Điều lệ của Công ty TRACODI, các ông có tên sauđâyđã trúng cử làthành viên Hội đồng quản trị độc lập theo thứtựxếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau: 1. Ông Morishima Kenji 2. Ông Tomas Sven Jaehnig Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, đã được thông qua tạiĐại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồsơ, tài liệucủa Đại hội. BAN KIỂM PHIẾU PHÓ BAN TRƯỞNG BAN (đã ký) (đã ký) Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Hòa 2
  3. THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN (đã ký) (đã ký) Vũ Thị Trang Duyên Nguyễn Văn Bắc TM. CHỦTỌAĐOÀN CHỦTỌAĐẠIHỘI (đã ký) Đặng Trung Kiên 3