Mẫu biên bản họp cấp ủy chi bộ Mầm non 13

doc 3 trang bienban 24/09/2022 60300
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản họp cấp ủy chi bộ Mầm non 13", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_cap_uy_chi_bo_mam_non_13.doc

Nội dung text: Mẫu biên bản họp cấp ủy chi bộ Mầm non 13

  1. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 13 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ MẦM NON 13 * Tân Bình, ngày 20 tháng 1 năm 2021 BIÊN BẢN triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Cấp ủy Chi bộ Mầm Non 13 Năm 2021 Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2021, tại Văn phòng Trường Mầm non 13 Chi bộ trường Mầm non 13 họp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cở sở năm 2021 nhằm thông qua một số nội dung: Thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Thực hiện Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; I. THÀNH PHẦN: Đ/c Phan Thị Yến - P. Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ Đ/c Lê Thị Thiếu Hoa - Hiệu trưởng -P Bí thư chi bộ Đ/c Nguyễn Thảo Hiền Nhi - GV - Chi Ủy Viên- Thư ký II.NỘI DUNG: 1.Đồng chí Phan Thị Yến - bí thư chi bộ thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cở sở năm 2021. * Về Công tác lãnh đạo, chỉ đạo - Cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị đạt hiệu quả. - Cấp uỷ Chi bộ chủ động tham mưu thực hiện các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở: Phối hợp chặt chẽ Lãnh đạo cơ quan với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ. Thực hiện chức năng tham gia giám sát các quyền lợi và nghĩa vụ của CBQL, nhà giáo và người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, những nội quy, quy chế cơ quan quy định quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với CBQL, nhà giáo và người lao động; xây dựng Chi bộ, các tổ chức đoàn thể vững mạnh. *Về Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quy chế dân chủ
  2. - Quán triệt đến toàn thể CBQL,đảng viên, nhà giáo và người lao động tại đơn vị tham gia học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ của cơ quan theo Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 về Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. - Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương, văn bản hướng dẫn của các cấp liên quan đến quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị bằng các hình thức: tuyên truyền pháp luật trong các buổi hội, họp; đăng tải trên hệ thống website của trường nội dung thực hiện qui chế dân chủ của cơ quan để toàn thể CBQL,đảng viên, nhà giáo và người lao động theo dõi thực hiện. *Về Công tác triển khai thực hiện QCDC trong hoạt động của nhà trường - Lãnh đạo đơn vị nâng cao trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ; toàn thể CBQL, nhà giáo và người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. - Công khai để toàn thể CBQL, nhà giáo và người lao động được biết, những việc tham gia ý kiến; những việc CBQL, nhà giáo và người lao động giám sát, kiểm tra theo quy định. - Triển khai việc thực hiện dân chủ trong mối quan hệ và giải quyết công việc với công dân, đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định; không để xảy ra việc quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc. - Phối hợp Ban chấp hành Công đoàn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị; phát huy vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Thanh tra nhân dân; giải quyết kịp thời kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân (khi BTTND phát hiện trường hợp mất dân chủ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan). - Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với công tác cải cách hành chính, dân chủ trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. - Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ phát huy sức mạnh của tập thể xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đơn vị; kiểm tra việc thực hiện nội quy quy chế cơ quan, quy định quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công chức, viên chức; điện nước, văn phòng phẩm -Tổ chức rút kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị. 2. Đồng chí Lê Thị Thiếu Hoa- Phó bí thư chi bộ Cấp uỷ Chi bộ chỉ đạo đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ vào nghị quyết Chi bộ hàng quý, 6 tháng để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra
  3. phương hướng, giải pháp thực hiện cho thời gian tới. Chỉ đạo sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy chi bộ cùng với lãnh đạo nhà trường phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị. Bí thư Chi bộ sẽ trực tiếp theo dõi, kiểm tra kịp thời rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với Đảng ủy Phường 13 và các cấp khi có yêu cầu. Cấp ủy chi bộ giám sát định kỳ việc tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan cấp trên theo quy định. Biên bản kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày Thư ký Chủ tọa Nguyễn Thảo Hiền Nhi Phan Thị Yến