Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ

doc 2 trang bienban 26/09/2022 5460
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_kiem_phieu_bau_dai_bieu_du_khuyet_di_du_dai_hoi_cd.doc

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ

  1. MẪU SỐ 24: Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 – 2023) ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ Lần thứ V - Nhiệm kỳ 2018 - 2023 ___ Chúng tôi được Đại hội CĐCS bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 - 2023), gồm: 1. Đồng chí Trưởng ban 2. Đồng chí Thư ký 3. Đồng chí Ủy viên 4. Đồng chí Ủy viên 5. Đồng chí Ủy viên Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau: - Tổng số đại biểu được triệu tập về dự đại hội là : đại biểu - Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự đại hội : đại biểu - Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu : đại biểu - Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) gồm: đồng chí 1. Đồng chí 2. Đồng chí 3. Đồng chí - Trong đó: + Ứng cử : đồng chí + Đề cử : đồng chí - Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra : phiếu - Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về : phiếu - Số phiếu hợp lệ : phiếu 1
  2. - Số phiếu không hợp lệ : phiếu * Kết quả kiểm phiếu như sau: 1. Đồng chí ( phiếu/ phiếu, đạt %) 2. Đồng chí ( phiếu/ phiếu, đạt %) 3. Đồng chí ( phiếu/ phiếu, đạt %) * Danh sách những đồng chí trúng cử đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) có số phiếu bầu từ cao đến thấp như sau: 1. Đồng chí 2. Đồng chí 3. Đồng chí Biên bản này lập thành hai bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của đại hội. Làm tại hồi giờ ngày tháng năm 2017 TRƯỞNG BAN BẦU CỬ 2