Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam

pdf 5 trang bienban 26/09/2022 11180
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_kiem_phieu_bieu_quyet_dai_hoi_co_dong_thuong_nien_n.pdf

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam

  1. CÔNG TY CỔPHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÂN HÀNGĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BBKP - BSC Hà Nội, ngày ___tháng 4 năm 2018 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNGĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Tầng 21, Tháp A VinCom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm có thành phần như sau: 1. ___ – Trưởng ban 2. . ___ – Thành viên 3. . ___ – Thành viên Ban kiểm phiếuđã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau: 1.Sốcổ đông hợp lệ có mặt: ___ cổ đông, đại diện cho ___ cổ phần (tươngứng với 100% sốcổ phần có quyền biểu quyết). Tổng số phiếu phát ra: Tổng số phiếu thu về: Số phiếu hợp lệ: Số phiếu không hợplệ: 2.Kết quả biểu quyết từng nội dung: 2.1 Thành viênĐoàn chủtịch gồm - Ông :Đoàn Ánh Sáng Chức vụ : Chủtịch HĐQT Chủtọa - Ông : Đỗ Huy Hoài Chức vụ : Phó Chủtịch HĐQT Thành viên - Ông : Lê Ngọc Lâm Chức vụ:Ủy viên HĐQT Thành viên Kết quả: % cổ đông có mặt tạiĐại hội nhất trí thông qua 2.2 Thông qua chương trình Đại hội và quy chếtổ chức Đại hội - Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác -Kết quả biểu quyết: 1) Đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy, Chương trình Đại hội và Quy chếtổ chức Đại hộiđã được Đại hội thông qua với tỷlệ là %. 2.3 Thông qua các Báo cáo và Tờ trình 1
  2. a. Đốivới Báo cáo hoạtđộng của HĐQT năm 2017 -Kết quả biểu quyết: 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy % cổ đông nhất trí thông qua. b. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 Kết quả biểu quyết: 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy % cổ đông nhất trí thông qua. -Kế hoạch kinh doanh năm 2018 Kết quả biểu quyết: 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến - Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy % cổ đông nhất trí thông qua. c. Đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát vềkết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trịvàTổng Giám đốc -Kết quả biểu quyết: 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy % cổ đông nhất trí thông qua. d. Đối với Báo cáo tựđánh giá kết quả hoạtđộng của Ban Kiểm soát Công ty -Kết quả biểu quyết: 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2
  3. 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến - Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy % cổ đông nhất trí thông qua. e. Đối với Tờ trình về báo cáo tài chínhđã kiểm toán năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (i) Báo cáo tài chínhđã kiểm toán năm 2017 -Kết quả biểu quyết: 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy . % cổ đông nhất trí thông qua. (ii) Phương án phân phốilợi nhuận năm 2017 -Kết quả biểu quyết: 1) Đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy . % cổ đông nhất trí thông qua. (iii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 -Kết quả biểu quyết: 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến - Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy . % cổ đông nhất trí thông qua. f. Đối với Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy . % cổ đông nhất trí thông qua. g. Đối với Tờ trình vềsửa đổi, bổ sungĐiều lệ và Quy chế quản trị Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) 3
  4. -Kết quả biểu quyết: 1) Đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy . % cổ đông nhất trí thông qua. h. Đối với Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quảtăng vốn năm 2017 và kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2018 -Kết quả biểu quyết: 1) Đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy . % cổ đông nhất trí thông qua. i. Đối với Tờ trình về giới thiệuứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị -Kết quả biểu quyết: 1) Đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy . % cổ đông nhất trí thông qua. 2.4 Thông qua Quy chếbầu cửvàKết quảbầu cử thành viên độclậpHĐQT 1. Quy chếbầu cử: 1) Đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến -Tỷlệ biểu quyết : % 2. Kết quảbầu cử: Ông LêĐào Nguyên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tỷlệ biểu quyết thông qua: ___ phiếubầutương đương ___% cổ đông chấp thuận thông qua. 2.5 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội -Kết quả biểu quyết: 4
  5. 1) Đồngý -Tỷlệ biểu quyết : % 2) Không đồng ý - Tỷlệ biểu quyết : % 3) Không có ý kiến - Tỷlệ biểu quyết : % Nhưvậy, Nghị quyếtĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua với tỷlệ % Trênđây là kết quả thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổphần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Biên bản kiểm phiếu được lập thành hai (02) bản gốc vào ngày ___ tháng 04 năm 2018 Trưởng Ban kiểm phiếu ___ 5