Biên bản kiểm phiếu bầu Phó bí thư chi bộ Đại hội chi bộ

docx 2 trang bienban 26/09/2022 7280
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu Phó bí thư chi bộ Đại hội chi bộ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_pho_bi_thu_chi_bo_dai_hoi_chi_bo.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu Phó bí thư chi bộ Đại hội chi bộ

  1. ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * Hà Nội, ngày tháng năm 2020 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội ngày tháng năm 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (2020 - 2025) 1. Đại hội Chi bộ trong phiên họp ngày tháng năm 2020 đã tiến hành bầu cử phó bí thư chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 (2020 - 2025) theo quy định của Điều lệ Đảng. 2. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm: đồng chí có tên sau đây (ghi theo thứ tự a, b, c): TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ 1 2 Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm: 03 đồng chí Trong đó Tổ trưởng là đồng chí: và các thành viên là: - Đồng chí 5. Tổng số đảng viên được triệu tập là: đ/c - Tổng số đảng viên dự Đại hội : . . đ/c - Số đảng viên vắng mặt : đ/c - Số đảng viên chính thức : đ/c - Số đảng viên dự bị : đ/c - Tổng số đảng viên có mặt khi bầu cử : đ/c 6. Tổng số phiếu phát ra : phiếu - Số phiếu thu về : phiếu - Số phiếu hợp lệ : .phiếu - Số phiếu không hợp lệ: phiếu (lý do: ) - Số phiếu bầu đủ số lượng: phiếu - Số phiếu bầu thiếu so với với số lượng cần bầu: phiếu (trong đó thiếu 1 thiếu 2 , thiếu 3 v v ) 33 - Kết quả số phiếu được bầu từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách bầu cử (tính theo tỷ lệ số đảng viên được đại hội triệu tập) Tỷ lệ % so với Số phiếu đạt TT Họ và tên tổng số đảng được viên được triệu tập 1 2 7. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đồng chí . đã trúng cử vào Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (2020-2025).
  2. Tỷ lệ % so với tổng số TT Họ và tên Số phiếu đảng viên được triệu tập 1 8. Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào hồi ngày tháng năm 2020. T/M TỔ KIỂM PHIẾU T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)