Biên bản kiểm phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

doc 4 trang bienban 26/09/2022 8740
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_kiem_phieu_quy_hoach_can_bo_lanh_dao_quan_ly.doc

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

  1. TÊN ĐƠN VỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM . , , ngày tháng năm 2012 * Mẫu số 2-QHCB MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị . (QUY HOẠCH LẦN ĐẦU) Hội nghị ngày tháng . năm 2011, tại đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 của (TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ) I. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau: 1. Đồng chí - Trưởng ban 2. Đồng chí - Thư ký 3. Đồng chí - Ủy viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản kiểm phiếu như sau: - Tổng số đồng chí được mời dự hội nghị : đồng chí - Tổng số có mặt dự hội nghị : đồng chí - Số phiếu phát ra: phiếu; Số phiếu thu về: phiếu; - Số phiếu hợp lệ: . phiếu; Số phiếu không hợp lệ: .phiếu II. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: Kết quả kiểm phiếu, theo các chức danh (có danh sách kèm theo): 1. Chức danh : giới thiệu đồng chí 2. Chức danh : giới thiệu đồng chí 3. Chức danh : giới thiệu đồng chí 4. Chức danh : giới thiệu đồng chí Biên bản được lập thành bản, vào lúc giờ, ngày tháng năm Trưởng ban kiểm phiếu Dấu của đơn vị Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  2. ĐƠN VỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày tháng năm MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị Ban chấp hành (QUY HOẠCH LẦN ĐẦU) Ban kiểm phiếu giới thiệu nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015- 2020 của (TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ) , gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí - Trưởng ban 2. Đồng chí - Thư ký 3. Đồng chí - Ủy viên 4. Đồng chí - Ủy viên 5. Đồng chí - Ủy viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản kiểm phiếu như sau: - Tổng số đồng chí được mời dự hội nghị : đồng chí - Tổng số có mặt dự hội nghị : đồng chí - Tổng số phiếu phát ra : phiếu - Tổng số phiếu thu về : phiếu Kết quả kiểm phiếu, theo các chức danh (có danh sách kèm theo): 1. Chức danh : giới thiệu đồng chí 2. Chức danh : giới thiệu đồng chí 3. Chức danh : giới thiệu đồng chí 4. Chức danh : giới thiệu đồng chí Biên bản được làm tại vào lúc giờ, ngày tháng năm Trưởng ban kiểm phiếu Dấu của đơn vị Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  3. ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày tháng năm MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị Ban Thường vụ (QUY HOẠCH LẦN ĐẦU) Ban kiểm phiếu giới thiệu nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015- 2020 của (TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ) , gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí - Trưởng ban 2. Đồng chí - Thư ký 3. Đồng chí - Ủy viên 4. Đồng chí - Ủy viên 5. Đồng chí - Ủy viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản kiểm phiếu như sau: - Tổng số Ủy viên ban Thường vụ : đồng chí - Tổng số có mặt dự hội nghị : đồng chí - Tổng số phiếu phát ra : phiếu - Tổng số phiếu thu về : phiếu Kết quả kiểm phiếu, theo các chức danh, những đồng chí có số phiếu đạt trên 50% (có danh sách kèm theo): 1. Chức danh : giới thiệu đồng chí 2. Chức danh : giới thiệu đồng chí 3. Chức danh : giới thiệu đồng chí 4. Chức danh : giới thiệu đồng chí Những đồng chí có số phiếu dưới 50% (có danh sách kèm theo): 1. Chức danh : giới thiệu đồng chí 2. Chức danh : giới thiệu đồng chí 3. Chức danh : giới thiệu đồng chí 4. Chức danh : giới thiệu đồng chí Biên bản được làm tại vào lúc giờ, ngày tháng năm Trưởng ban kiểm phiếu Dấu của đơn vị Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  4. ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày tháng năm MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị Cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị (QUY HOẠCH LẦN ĐẦU) Ban kiểm phiếu giới thiệu nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015- 2020 của (TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ) , gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí - Trưởng ban 2. Đồng chí - Thư ký 3. Đồng chí - Ủy viên 4. Đồng chí - Ủy viên 5. Đồng chí - Ủy viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản kiểm phiếu như sau: - Tổng số đồng chí được mời dự hội nghị : đồng chí - Tổng số có mặt dự hội nghị : đồng chí - Tổng số phiếu phát ra : phiếu - Tổng số phiếu thu về : phiếu Kết quả kiểm phiếu, theo các chức danh, những đồng chí có số phiếu đạt trên 50% (có danh sách kèm theo): 1. Chức danh : giới thiệu đồng chí 2. Chức danh : giới thiệu đồng chí 3. Chức danh : giới thiệu đồng chí 4. Chức danh : giới thiệu đồng chí Những đồng chí có số phiếu dưới 50% (có danh sách kèm theo): 1. Chức danh : giới thiệu đồng chí 2. Chức danh : giới thiệu đồng chí 3. Chức danh : giới thiệu đồng chí 4. Chức danh : giới thiệu đồng chí Biên bản được làm tại vào lúc giờ, ngày tháng năm Trưởng ban kiểm phiếu Dấu của đơn vị Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)