Mẫu biên bản cuộc họp của cơ quan, tổ chức chủ quản

docx 1 trang bienban 24/09/2022 3380
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản cuộc họp của cơ quan, tổ chức chủ quản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_cuoc_hop_cua_co_quan_to_chuc_chu_quan.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản cuộc họp của cơ quan, tổ chức chủ quản

  1. TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BB- (3) BIÊN BẢN CUỘC HỌP (4) ___ Thời gian bắt đầu: Địa điểm: Thành phần tham dự: Chủ trì (chủ tọa): Thư ký (người ghi biên bản): Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo): Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào giờ , ngày tháng năm /. THƯ KÝ CHỦ TỌA (Chữ ký) (Chữ ký, dấu (nếu có)) (5) Họ và tên Họ và tên Nơi nhận: - ; - Lưu: VT, hồ sơ.