Mẫu cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh (Dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương)

docx 3 trang bienban 24/09/2022 10420
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh (Dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_cam_ket_thuc_hien_nghia_vu_cua_luu_hoc_sinh_danh_cho_ngu.docx

Nội dung text: Mẫu cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh (Dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương)

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH (dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương) Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo Tên tôi là: Sinh ngày Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số: . Ngày cấp: Nơi cấp: Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Hiện nay là: Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi tự nguyện cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: 1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp nhận các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính. 2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời hạn được phép. 3. Nếu bị buộc thôi học sẽ bồi hoàn kinh phí theo qui định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn. 4. Sau khi kết thúc khoá học về nước và thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5. Cam kết làm việc lâu dài cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước. 6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học ở nước ngoài. 7. Cam kết nếu trúng tuyển học bổng của cấp sẽ đi học theo đúng kế hoạch do yêu cầu. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước. , ngày tháng năm Người cam kết (ký và ghi rõ họ tên) 5
  2. Xác nhận bảo lãnh của cơ quan tuyển chọn và giới thiệu người dự tuyển: xác nhận bảo lãnh ông/bà , hiện đang là (biên chế/hợp đồng) của . Chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm: 1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài về. 2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để ông/bà có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài. 3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc yêu cầu ông/bà có tên trên thực hiện đúng những cam kết nêu trên. , ngày tháng năm Thủ trưởng /Giám đốc/Hiệu trưởng (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 6