Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức năm 2022

doc 4 trang bienban 24/09/2022 3220
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức năm 2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_hop_chi_doan_de_nghi_cong_nhan_dang_vien_chinh_thuc.doc

Nội dung text: Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức năm 2022

  1. LIÊN CHI ĐOÀN KHOA . . BCH CHI ĐOÀN . ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH , ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN Đề nghị công nhận đảng viên chính thức Thời gian: Địa điểm: Thành phần tham dự: Tổng số đoàn viên: + Có mặt: + Vắng mặt: lý do: Chủ trì: , chức vụ: Thư ký: Nội dung cuộc họp: nhận xét đảng viên dự bị . , đề nghị BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , chi bộ xem xét, công nhận đảng viên chính thức. Qua ý kiến nhận xét của chi đoàn đối với đảng viên dự bị , nhận thấy có những ưu khuyết điểm chính như sau (về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối
  2. sống, năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ý thức chấp hành kỷ luật, tham gia các hoạt động phong trào, quan hệ quần chúng, nhiệm vụ đảng viên): Ưu điểm: Hạn chế, khuyết điểm: Căn cứ vào những ưu, khuyết điểm trên, tập thể đoàn viên chi đoàn thống nhất đề nghị BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , chi bộ xem xét công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Biểu quyết (tỉ lệ được tính trên số đoàn viên có mặt): - Đồng ý: tỉ lệ %. - Không đồng ý: tỉ lệ %. Thư ký Chủ trì (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 2. Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức số 2 BAN CHẤP HÀNH LCĐ ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH Hà Nội, ngày tháng năm 20 CHI ĐOÀN BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN Đề nghị công nhận đảng viên chính thức Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  3. Ngày tháng năm , chi đoàn đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Thành phần tham dự: Đoàn viên chi đoàn Tổng số đoàn viên Có mặt: đoàn viên Vắng mặt đoàn viên Lý do: Đại biểu tham dự: Chủ trì hội nghị: đồng chí , chức vụ Thư ký hội nghị: đồng chí Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi đoàn có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)
  4. Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của đoàn viên (đạt %) so với tổng số; số không tán thành đoàn viên, với lý do Chủ trì Thư ký Đại biểu tham dự