Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành tại đại hội thành lập công đoàn cấp cơ sở

docx 2 trang bienban 26/09/2022 7020
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành tại đại hội thành lập công đoàn cấp cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_ban_chap_hanh_tai_dai_hoi_thanh_l.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành tại đại hội thành lập công đoàn cấp cơ sở

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỘI THÀNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG ĐOÀN IÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử Ban Chấp hành công đoàn Chúng tôi được Đại hội thành lập công đoàn cơ sở , bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban Chấp hành công đoàn gồm: Đồng chí Trưởng ban và ủy viên (danh sách kèm theo). Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau: - Tổng số lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam: người; - Tổng số lao động đã là đoàn viên Công đoàn Việt Nam: . người; - Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội đại biểu; - Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu đại biểu; - Đại hội đã quyết định số lượng BCH là đồng chí; - Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm đồng chí (danh sách kèm theo); Trong đó: - Ứng cử . đồng chí; - Đề cử đồng chí; - Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra . phiếu; - Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về phiếu; - Số phiếu hợp lệ . phiếu;
  2. - Số phiếu không hợp lệ phiếu; - Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo); - Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử ban chấp hành công đoàn có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo). - Ban Bầu cử xác định kết quả Đại hội (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ . theo số lượng Đại hội đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội. Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội. Làm tại . hồi . giờ ngày tháng năm TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN BẦU CỬ