Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, tại hội nghị ban chấp hành công đoàn

docx 2 trang bienban 26/09/2022 6860
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, tại hội nghị ban chấp hành công đoàn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_ban_thuong_vu_pho_chu_tich_uy_ban.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, tại hội nghị ban chấp hành công đoàn

  1. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .KHÓA ., NHIỆM KỲ. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Dấu của BCH công đoàn) BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử . khóa , nhiệm kỳ Chúng tôi được Hội nghị lần thứ ban chấp hành . bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử khóa ., nhiệm kỳ , gồm: - Đồng chí . Trưởng ban và ủy viên (có danh sách kèm theo). Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau: - Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Hội nghị đại biểu; - Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Hội nghị đại biểu; - Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu đại biểu; - Hội nghị đã quyết định số lượng là đồng chí; - Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm . đồng chí (danh sách kèm theo); Trong đó: - Ứng cử đồng chí; - Đề cử . đồng chí; - Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra phiếu; - Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về phiếu; - Số phiếu hợp lệ phiếu; - Số phiếu không hợp lệ phiếu;
  2. - Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo); - Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử . có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo). - Ban Bầu cử xác định kết quả Hội nghị (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ theo số lượng Hội nghị đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Hội nghị. Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Hội nghị. Làm tại hồi . giờ ngày tháng năm TRƯỞNG BAN BẦU CỬ