Mẫu biên bản Họp Ban chấp hành CĐCS bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Trà Vinh

doc 2 trang bienban 24/09/2022 6620
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản Họp Ban chấp hành CĐCS bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_ban_chap_hanh_cdcs_bau_bo_sung_uy_vien_ban.doc

Nội dung text: Mẫu biên bản Họp Ban chấp hành CĐCS bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Trà Vinh

  1. CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trà Vinh, ngày tháng năm 2019 BIÊN BẢN Họp Ban chấp hành CĐCS bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, UBKT CĐCS với chức danh , khóa ., nhiệm kỳ 2017 - 2022 Hôm nay vào lúc giờ phút, ngày / ./ ., tại CĐCS . có tổ chức họp Ban chấp hành CĐCS bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp, chức danh . với thành phần và nội dung cụ thể như sau: 1. Thành phần tham dự gồm có: 1. Đ/c , Chủ tịch CĐCS, Chủ trì cuộc họp. 2. Đ/c , Phó Chủ tịch 3. Đ/c 4. Đ/c 5. Đ/c * Vắng họp (nêu rõ lý do ) * Lưu ý: Ban chấp hành CĐCS mời đại diện các ban quần chúng (Ban TTND, UBKT, Ban NCQC) và các Tổ công đoàn và CĐBP (nếu có) tham dự cuộc họp. 2. Nội dung: - Đồng chí , thông qua Công văn ./CĐVC ngày ./ ./ . của Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh về việc chấp thuận bầu bổ sung Ủy biên Ban chấp hành, chức danh . Khóa , nhiệm kỳ 2017 - 2022. - Ban chấp hành CĐCS tiến hành bỏ phiếu thống nhất để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS đối với đồng chí (có danh sách kèm theo). Cuộc họp cử các đồng chí sau đây tham gia Tổ kiểm phiếu: 1. Đồng chí ., Tổ trưởng 2. Đồng chí ., thành viên 3. Đồng chí ., thành viên
  2. Tổ kiểm phiếu đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu hội nghị bỏ phiếu kín, việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định. Số lượng ủy viên Ban chấp hành bầu bổ sung đã được hội nghị BCH quyết định là đồng chí. Số Ủy viên Ban chấp hành có mặt tham gia bỏ phiếu . đồng chí (trong đó: Số Ủy viên Ban chấp hành Ứng cử: đồng chí; Đề cử: .đồng chí) - Tổng số phiếu Tổ kiểm phiếu phát ra: . phiếu - Tổng số phiếu Tổ kiểm phiếu thu về: . phiếu - Số phiếu hợp lệ: . phiếu - Số phiếu không hợp lệ: phiếu * Kết quả kiểm phiếu: STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU TỈ LỆ % 1 Ban chấp hành CĐCS thống nhất bầu đồng chí . Vào Ban chấp hành CĐCS . khóa , nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày. Người ghi biên bản Chủ trì cuộc họp (ký tên, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu BCH CĐCS) 2