Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn

docx 2 trang bienban 26/09/2022 13340
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_chuc_danh_chu_tich_cong_doan.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn

  1. ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA NHIỆM KỲ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Dấu của BCH công đoàn) BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn khóa , nhiệm kỳ Chúng tôi được Đại hội Công đoàn cơ sở . lần thứ . nhiệm kỳ , bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở gồm: - Đồng chí . . Trưởng ban và . ủy viên (danh sách kèm theo). Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau: - Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội đại biểu; - Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội đại biểu; - Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu đại biểu; - Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm đồng chí (danh sách kèm theo); Trong đó: - Ứng cử đồng chí; - Đề cử đồng chí; - Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra phiếu; - Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về . phiếu; - Số phiếu hợp lệ . phiếu; - Số phiếu không hợp lệ . phiếu; - Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:
  2. - Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí đã trúng cử chủ tịch ., nhiệm kỳ - Ban Bầu cử xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội. Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội. Làm tại . hồi giờ . ngày tháng năm . TRƯỞNG BAN BẦU CỬ