Biên bản kiểm phiếu bầu cử trưởng thôn

docx 2 trang bienban 26/09/2022 4500
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử trưởng thôn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_truong_thon.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử trưởng thôn

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT XÃ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử Nhiệm kỳ - . Hôm nay, ngày tháng năm , tên tổ chức tiến hành bầu cử nhiệm kỳ – I. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm có các thành viên có tên sau đây: Ông/bà: Chức vụ hiện tại: Ông/bà: Chức vụ hiện tại: Ông/bà: Chức vụ hiện tại: II. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban (Tổ) Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do ông/bà: làm trưởng ban, cụ thể như sau: Ông/Bà Trưởng ban Ông/Bà Thư ký Ông/Bà Thành viên III. Thành phần tham gia biểu quyết – Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: , trong đó. – Số phiếu phát ra , chiếm tỉ lệ % – Số phiếu thu vào , chiếm tỉ lệ % – Số phiếu hợp lệ , chiếm tỉ lệ % – Số phiếu không hợp lệ , chiếm tỉ lệ % IV. Kết quả kiểm phiếu:
  2. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: STT Họ và tên Số phiếu Tỷ lệ % 1 2 3 Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, những đồng chí sau đây đã trúng cử vào nhiệm kỳ - (Xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức được triệu tập) Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Hội nghị lúc giờ ngày tháng năm T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH T/M BAN KIỂM PHIẾU