Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

pdf 5 trang bienban 26/09/2022 12980
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_kiem_phieu_bieu_quyet_cua_co_dong_tap_doan_bao_viet.pdf

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

  1. Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦACỔĐÔNG TẬPĐOÀN BẢO VIỆT (THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂNBẢN) -Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; -Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; -Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tậpđoàn Bảo Việt; Hôm nay, vào hồi h00 ngày 30 tháng 12 năm 2021, tại Văn phòng Tậpđoàn Bảo Việt, 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tậpđoàn Bảo Việt tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sauđây: 1. ÔngĐàoĐình Thi - Chủtịch HĐQT - Trưởng Ban Kiểm phiếu 2. Ông Đỗ Trường Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Tậpđoàn Bảo Việt - Thành viên Ban Kiểm phiếu 3. Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT - Thành viên 4. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Phó Chánh Văn Phòng, Người Phụ trách Quản trị Tậpđoàn kiêm Thư ký Tậpđoàn - Người Kiểm phiếu 5. Bà Lê Thị Hà Linh - Chuyên viên Văn Phòng - Người Kiểm phiếu, Thư ký Ban Kiểm phiếu Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sauđây: 1. Ông Ông Tiến Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát Tậpđoàn Bảo Việt - Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu 2. Ông Vũ Thanh Hải - Kiểm soát viên Tậpđoàn Bảo Việt - Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu 3. ÔngĐinh Hoài Linh - Kiểm soát viên Tậpđoàn Bảo Việt - Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu tiến hành giám sát công tác kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo
  2. 2 hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau: I. Mụcđích và các vấn đềcần lấy ý kiến bằng văn bản 1. Mụcđích: Hội đồng Quản trịTậpđoàn Bảo Việt tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung nhưtại mục I.2 Biên bản này. 2. Các vấn đềcần lấy ý kiến để thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Khoản 1Điều 4 Điều lệcủa Tậpđoàn Bảo Việt; Toàn vănĐiều lệTậpđoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13) trên cơsở ghi nhận việc sửa đổi bổ sung Khoản 1Điều 4 củaĐiều lệvề ngành nghề kinh doanh (Chi tiết nhưtại Tờ trình số 1583/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trịTậpđoàn Bảo Việt) Điều chỉnh việc sửdụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻnăm 2019 (Chi tiết nhưtại Tờ trình số 1584/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trịTậpđoàn Bảo Việt)  Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (Chi tiết nhưtại Tờ trình số 1585/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trịTậpđoàn Bảo Việt) II. Các thông tin chung Tên Doanh nghiệp: TẬPĐOÀN BẢO VIỆT Địa chỉ trụsở chính: Số 72 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:số 0100111761 do SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2007 thayđổi lần thứ 13 ngày 09/01/2020. Vốnđiều lệ: 7.423.227.640.000 đồng Tổng sốcổ phần: 742.322.764 cổ phần, trongđó Cổ phần phổ thông: 742.322.764 cổ phần Cổ phầnưuđãi: 0 cổ phần Tổng sốcổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 15/12/2021: cổ đông. III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến 1. Tổng số Phiếu lấy ý kiếnđã gửi cho cổ đông: phiếu, tươngứng 742.322.764 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. 2. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: phiếu, tươngứng cổ phần, chiếm
  3. 3 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trongđó chi tiết Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng nội dung được nêu tại Mục IV Biên bản Kiểm phiếu này. 3. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: phiếu, tươngứng cổ phần, chiếm % tổng số phiếu có quyền biểu quyết. 4. Số Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật vàĐiều lệTậpđoàn Bảo Việt: 0 phiếu, tươngứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau: 1. Vấn đề xin ý kiến thứ nhất: Thông qua việcđiều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Khoản 1Điều 4Điều lệcủa Tậpđoàn Bảo Việt; Toàn vănĐiều lệTậpđoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13) trên cơsở ghi nhận việc sửa đổi bổ sung Khoản 1Điều 4 củaĐiều lệvề ngành nghề kinh doanh. Kết quả kiểm phiếu: -Số Phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: cổ phần -Số Phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: cổ phần Kết quả biểu quyết: Tỷlệ/Tổng sốcổ phần Nội dung Tổng sốcổ phần STT Số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết sởhữu/đại diện (%) 1 Tán thành 2 Không tán thành 3 Không có ý kiến 2. Vấn đề xin ý kiến thứ hai: Thông qua việcđiều chỉnh việc sửdụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻnăm 2019. Kết quả kiểm phiếu: -Số Phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: cổ phần -Số Phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: cổ phần Kết quả biểu quyết: Tỷlệ/Tổng sốcổ phần Nội dung Tổng sốcổ phần STT Số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết sởhữu/đại diện (%) 1 Tán thành 2 Không tán thành 3 Không có ý kiến
  4. 4 3. Vấn đề xin ý kiến thứ ba: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tậpđoàn Bảo Việt. Kết quả kiểm phiếu: -Số Phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: cổ phần -Số Phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: cổ phần Kết quả biểu quyết: Tỷlệ/T ổng số cổ phần Nội dung Tổng sốcổ phần STT Số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết sởhữu/đại diện (%) 1 Tán thành 2 Không tán thành 3 Không có ý kiến V. Các nội dung được thông qua: 1. Nội dung thứ nhất:Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Khoản 1Điều 4Điều lệcủa Tậpđoàn Bảo Việt; Toàn vănĐiều lệTậpđoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13) trên cơsở ghi nhận việc sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 4 củaĐiều lệvề ngành nghề kinh doanh. Nội dung này được thông qua với tỷlệ biểu quyết tán thành là %tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. 2. Nội dung thứ hai:Điều chỉnh việc sửdụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻnăm 2019. Nội dung này được thông qua với tỷlệ biểu quyết tán thành là %tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. 3. Nội dung thứ ba: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020đã được kiểm toán của Tậpđoàn Bảo Việt. Nội dung này được thông qua với tỷlệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi h cùng ngày. 100% thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dướiđây.
  5. 5 BAN KIỂM PHIẾU Chủtịch Hội đồng Quản trị Thành viên HĐQT, TGĐ Thành viên HĐQT Trưởng Ban Kiểm phiếu Thành viên Ban Kiểm phiếu Thành viên Ban Kiểm phiếu ĐÀOĐÌNH THI ĐỖ TRƯỜNG MINH TRẦN THỊ DIỆUHẰNG Phó Chánh Văn Phòng Người Kiểm phiếu Thư ký BanKiểm phiếu LƯƠNGTHỊ BÍCH NGỌC LÊ THỊ HÀ LINH BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU Trưởng BanKiểm soát Kiểm soát viên Kiểm soát viên Trưởng Ban Giám sát Kiểm phiếu Ban Giám sát Kiểm phiếu BanGiám sát Kiểm phiếu ÔNG TIẾN HÙNG VŨ THANH HẢIĐINH HOÀI LINH