Biên bản kiểm phiếu Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

doc 2 trang bienban 26/09/2022 3180
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_kiem_phieu_dai_bieu_du_dai_hoi_doan_tncs_ho_chi_min.doc

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG 6 Phường 6, ngày 25 tháng 01 năm 2022 LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPTV Lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Vào hồi giờ ngày 25 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 6, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 6 khoá XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành bầu Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPTV, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: 1. Đồng chí Trương Thị Kim Ngân -Trưởng ban. 2. Đồng chí Thạch Phát Ca Đây -Phó ban. 3. Đồng chí Trần Thị Tuyết My - Thư ký. Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với những nội dung cụ thể sau: 1. Danh sách bầu Đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên thông qua là 07 đồng chí có tên sau: 1 Huỳnh Trung Hiếu 2 Lê Ngọc Hòa 3 Diệp Phước Lợi 4 Đặng Hồng Ngân 5 Nguyễn Hoàng Phi 6 Nguyễn Thị Mỹ Phương 7 Dương Minh Thuận 2. Tình hình bầu cử: - Tổng số đại biểu được triệu tập: . đồng chí. - Tổng số đại biểu có mặt: đồng chí. - Tổng số phiếu phát ra: Phiếu. - Tổng số phiếu thu vào: Phiếu. - Tổng số phiếu hợp lệ: Phiếu. - Tổng số phiếu không hợp lệ: Phiếu. - Kết quả bầu cử cụ thể như sau (Ghi kết quả thứ tự theo danh sách bầu cử): 1 Phiếu / Phiếu , đạt .% 2 Phiếu / Phiếu , đạt .% 3 . Phiếu / Phiếu , đạt .% 4 . Phiếu / Phiếu , đạt .%
  2. 5 Phiếu / Phiếu , đạt .% 6 Phiếu / Phiếu , đạt .% 7 Phiếu / Phiếu , đạt .% 3. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, các đồng chí sau đây trúng cử Đại biểu (chính thức) dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. (Ghi theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp): 1. Phiếu / Phiếu , đạt .% 2. Phiếu / Phiếu , đạt .% 3. Phiếu / Phiếu , đạt .% 4. Phiếu / Phiếu , đạt .% 5. Phiếu / Phiếu , đạt .% 4. Các đồng chí sau đây là Đại biểu (dự khuyết) dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Ghi theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp): 1. Phiếu / Phiếu , đạt .% 2. Phiếu / Phiếu , đạt .% Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TM. BAN KIỂM PHIẾU (Ký tên) (Ký tên) .