Biên bản kiểm phiếu thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

pdf 3 trang bienban 26/09/2022 10700
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_kiem_phieu_thong_qua_nghi_quyet_cua_dai_hoi_dong_co.pdf

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

  1. Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Date: 2020-06-10 15:46:25 CÔNG TY CỔPHẦNSỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN KIỂM PHIẾU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/BB-BKP/2020 oOo Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (V/v: Lấy ý kiếncổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông) CÔNG TY CỔPHẦNSỮA VIỆT NAM - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Điềulệcủa Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Công Ty”)đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019; - Căn cứ Phiếu lấy Ý kiếnCổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-HĐQT/2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung một sốnội dung trong Quy chếnội bộvề quản trị công ty. - Căn cứ Nghị quyết của Hội đồngquản trịvề việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu theo Phiếu lấy Ý kiếnCổ đông bằng văn bảnsố 01/PLYK-HĐQT/2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị. Hôm nay, ngày 08/06/2020 tại trụsở chính Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, địa chỉtại số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0300588569 do SởKế hoạch và Đầu tưTp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 20/11/2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 12/10/2018), đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau: I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM: 1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu: - Bà Lê ThịBăng Tâm - Trưởng Ban. - Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên. - Ông Trần Chí Sơn - Thành viên - Ông Diệp Hồng Khôn – Thành viên. - Bà Trần Thái Thoại Trân – Thành Viên. 2. Đại diện giám sát kiểm phiếu: - Bà TạHạnh Liên – Giám sát kiểm phiếu II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT: Ban kiểm phiếuđã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việcđiều chỉnh, bổ sung một sốnội dung trong Quy chếnội bộvề quản trị công ty của Công Ty. Theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-HĐQT/2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị,vấn đềlấy ý kiến gồm: (1) Điều chỉnh, bổ sung một sốnội dung trong Quy chếnội bộvề quản trị công tyđã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/03/2018 và (2) Thông qua bản Quy chếmớiđã cập nhật cácđiều chỉnh, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành. 1
  2. III. KẾT QUẢKIỂM PHIẾU NHƯ SAU: 1.Sốcổ đông và tổng sốcổ phầnđã tham gia biểu quyết: - Sốcổ đông tham gia biểu quyết: 5.142 cổ đông. -Tổng sốcổ phầnđã tham gia biểu quyết: 1.484.408.832cổ phần, chiếm 85,24%tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. 2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết: - Tổng số phiếu phát ra: 34.611 phiếu, đại diện cho 1.741.377.694 cổ phần, chiếm 100% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. - Tổng số phiếu thu vào: 5.142 phiếu, đại diện cho 1.484.408.832cổ phần, chiếm 85,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trongđó: + Tổng số phiếu hợp lệ: 5.142 phiếu, đại diện cho 1.484.408.832 cổ phần, chiếm 85,24% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho0 cổ phần, chiếm0% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. 3. Kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng Không có ý kiến. 4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề: - Vấn đề1: Điều chỉnh, bổ sung một sốnội dung trong Quy chếnội bộvề quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/03/2018: + Tổng sốcổ phần tán thành: 1.481.726.391 cổ phần, chiếmtỷlệ 85,09% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. + Tổng sốcổ phần không tán thành:0 cổ phần, chiếm tỷlệ0% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. + Tổng sốcổ phần không có ý kiến: 2.682.441 cổ phần, chiếmtỷlệ 0,15% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. - Vấn đề2: Thông qua bản Quy chếmớiđã cập nhật cácđiều chỉnh, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành: + Tổng sốcổ phần tán thành: 1.481.725.471 cổ phần, chiếmtỷlệ 85,09% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. + Tổng sốcổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷlệ0% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. + Tổng sốcổ phần không có ý kiến: 2.683.361 cổ phần, chiếmtỷlệ 0,15% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết. IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA: Căn cứ theoĐiều 18.8 củaĐiều lệ, các vấn đề được thông qua bao gồm: - Vấn đề1: Điều chỉnh, bổ sung một sốnội dung trong Quy chếnội bộvề quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/03/2018. - Vấn đề2: Thông qua bản Quy chếmớiđã cập nhật cácđiều chỉnh, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành. 2
  3. Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơsở pháp lý để Chủtịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về việc: (i)Điều chỉnh, bổ sung một sốnội dung trong Quy chếnội bộvề quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/03/2018 và (ii) Thông qua bản Quy chếmớiđã cập nhật cácđiều chỉnh, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành. Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày. Biên Bản Kiểm Phiếuđã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộnội dung biên bản và đồng ý ký tên sauđây: ĐẠI DIỆNHỘIĐỒNG QUẢN TRỊ: - Bà LÊ THỊBĂNG TÂM Chủtịch Hội đồng quản trị ĐẠI DIỆN CÔNG TY: - Bà MAI KIỀU LIÊN Tổng giám đốc BAN KIỂM PHIẾU: - Bà Lê ThịBăng Tâm Chủtịch Hội đồng quản trị Trưởng Ban kiểm phiếu - Ông Đỗ Lê Hùng Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Ban kiểm phiếu - Ông Trần Chí Sơn Thư ký Công ty/Trưởng Bộ phận Tài chính Thành viên Ban kiểm phiếu - Ông Diệp Hồng Khôn Trưởng Bộ phận Pháp Chế Thành viên Ban kiểm phiếu - Bà Trần Thái Thoại Trân Giám đốc Phòng KSNB & QLRR Thành viên Ban kiểm phiếu ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU: - Bà TạHạnh Liên Giám đốc Phòng Kiểm toán nội bộ Giám sát kiểm phiếu 3