Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa không khí

docx 2 trang bienban 24/09/2022 5260
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa không khí", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_bao_duong_sua_chua_dieu_hoa_khong_khi.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa không khí

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o—– BIÊN BẢN NGHIỆM THU V/v: Bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa không khí Hôm nay, Thời gian: ngày . tháng năm , Chúng tôi gồm: BÊN A: CÔNG TY TNHH Địa chỉ: . Điện thoại: Mã số thuế: Người đại diện: Ông/Bà: Chức vụ: . Ông/Bà: Chức vụ: . BÊN B (BÊN BÁN): CÔNG TY CỔ PHẦN . Địa chỉ: Điện thoại: Đại diện: Ông .– Chức vụ: Giám đốc kỹ thuật Số tài khoản: Mã số thuế: Hai bên đã tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc sửa chữa, bảo dưỡng điều hoà không khí với những nội dung sau: 1. Bên A đồng ý nghiệm thu khối lượng công việc do bên B hoàn thành gồm: STT Cơ sở Đơn giá Đơn vị Số lượng Thành tiền Tổng cộng 1 2 3
  2. Bằng chữ: Mười ba triệu ba trăm lẻ một nghìn hai trăm đồng ./. Kết luận: Nội dung công việc Bên B đã thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng và đề nghị hoàn thiện thủ tục thanh toán Ghi chú: Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A