Biên bản nghiệm thu bảo trì, sửa chữa thiết bị

doc 1 trang bienban 24/09/2022 15440
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu bảo trì, sửa chữa thiết bị", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_nghiem_thu_bao_tri_sua_chua_thiet_bi.doc

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu bảo trì, sửa chữa thiết bị

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU v/v: bảo trì, sửa chữa thiết bị Căn cứ Giấy đề xuất ngày tháng năm của [tên đơn vị yêu cầu] về việc sửa chữa [nội dung yêu cầu sửa chữa]; Hôm nay, ngày tháng năm , chúng tôi gồm có: Ông/Bà: Chức vụ: [đơn vị sử dụng thiết bị] Ông/Bà: Chức vụ: [Phòng Quản trị thiết bị/TT TT&QLDL] hoặc [Đơn vị bảo trì, sửa chữa thiết bị thuê ngoài] Chúng tôi thống nhất ký biên bản nghiệm thu công tác bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị sau: 1. 2. 3. 4 Chúng tôi xác nhận máy móc, thiết bị trên hoạt động tốt sau khi bảo trì, sửa chữa. Biên bản này gồm trang, được lập làm thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ một bản. ĐD Đơn vị sử dụng thiết bị ĐD Phòng QTTB hoặc ĐD Đơn vị sửa chữa (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)