Biên bản nghiệm thu công tác xây dựng, công tác đóng cọc

docx 4 trang bienban 24/09/2022 4540
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu công tác xây dựng, công tác đóng cọc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_cong_tac_xay_dung_cong_tac_dong_coc.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu công tác xây dựng, công tác đóng cọc

  1. NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Công trình: 1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC 2. Đối tượng kiểm tra: 3. Thành phần tham gia nghiệm thu: 4. Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây lắp do chủ đầu tư (kỹ thuậtA): Ông: Chức vụ: Ông: Chức vụ: 1. Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng (kỹ thuật B) Ông: Chức vụ: Ông: Chức vụ: 4. Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : ngày tháng Năm 200 Kết thúc : ngày tháng Năm 200 Tại : 5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện : 6. Tài liệu căn cứ nghiệm thu: – Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số của doanh nghiệp xây dựng . – Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số :
  2. – Căn cứ vào những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận ( nếu có) : – Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng : + TCXD 286 – 2003 : Đóng và ép cọc. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. – Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình: – Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu – Căn cứ vào sổ nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các biên bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu : – Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng số : 1. Về chất lượng công việc xây dựng : Số hiệu cọc : Ngày đóng cọc : . Tiết diện cọc : .Số lượng đốt cọc : Chiều dài cọc : Sai số độ nghiêng cọc : . Cao độ đầu cọc : Độ chối dừng đóng : Cao độ mặt đất : Số nhát đập : .
  3. Loại búa : .Chiều cao rơi búa : Trọng lượng đầu búa : Chuyển vị đầu cọc : Ngày đúc cọc : Sai số vị trí cọc : Chiều cao rơi Chiều cao rơi Độ sâu Số nhát đóng Độ sâu Số nhát đóng Ghi chú búa búa 1. Các ý kiến khác nếu có . 1. Y kiến của nguời giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc TVGS . 6. Kết luận :
  4. Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ): Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư Cán bộ kỹ thuật của doanh (hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi nghiệp xây dựng công xây lắp do chủ đầu tư thuê) Hồ sơ nghiệm thu công việc gồm : • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có; • Các tài liệu căn cứ để nghiệm thu