Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng phổ biến

docx 2 trang bienban 24/09/2022 5000
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng phổ biến", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_cong_viec_xay_dung_pho_bien.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng phổ biến

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG SỐ: Công trình: Hạng mục: 1. Đối tượng nghiệm thu: (Ghi rõ tên công được nghiệm thu) 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: ● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát) - Ông: Chức vụ: ● Đại diện Nhà thầu thi công: (Ghi tên nhà thầu) - Ông: Chức vụ: 3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: giờ ngày tháng năm Kết thúc: giờ ngày tháng năm Tại công trình: 4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt: • Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế) • Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng) • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)
  2. • Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan. b. Về chất lượng công việc xây dựng: (Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không) c. Các ý kiến khác nếu có: 5. Kết luận: (Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo). CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)