Biên bản nghiệm thu thiết bị

docx 3 trang bienban 24/09/2022 3940
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu thiết bị", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_thiet_bi.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu thiết bị

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ,ngày tháng năm . BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ 1.Đối tượng nghiệm thu Công trình: Hạng mục: . Địa điểm xây dựng: 2. Thành phần trực tiếp tham gia Bên A : Đại diện đối tác cung cấp thiết bị Ông/bà: Chức vụ: . Điện thoại: Mã sô thuế: Bên B: Đại diện chủ đầu tư Ông/bà: . Chức vụ: Điện thoại: . Bên C: Đại diện doanh nghiệp trực tiếp thực hiện Ông/bà: Chức vụ: Điện thoại: 3.Thời gian
  2. Bắt đầu nghiệm thu : giờ ngày tháng .năm Kết thúc nghiệm thu: .giờ .ngày tháng .năm 4.Nội dung nghiệm thu Thiết bị nghiệm thu: Gói thầu: . Hạng mục: . Địa điểm: Số lượng: . Chất lượng thiết bị: . Quy cách: Xuất xứ: . Bảo hành thiết bị: Các tài liệu hướng dẫn thiết bị: Tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị của nhà sx: Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm: . Thử nghiệm lại đốt tượng nghiêm thu: . Thẩm tra lại mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu của nhà thầu: Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với các tài liệu liên quan đển đánh giá chất lượng : 5.Kết luận –TH1 : Chấp nhận nghiệm thu các thiết bị -TH2 : Không chấp nhận nghiệm thu các thiết bị vì không đạt chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn
  3. + Các thiết bị không đạt yêu cầu: Về các lỗi: +Thời gian đưa các thiết bị không đạt yêu cầu nghiệm thu ra khỏi công trình và thay thế các thiết bị đạt yêu cầu. Đại diện đối tác cung cấp thiết Đại diện chủ đầu Đại diện doanh nghiệp trực tiếp thực bị tư hiện