Tổng hợp Mẫu biên bản kiểm phiếu tại đại hội công đoàn các cấp

pdf 7 trang bienban 26/09/2022 12482
Bạn đang xem tài liệu "Tổng hợp Mẫu biên bản kiểm phiếu tại đại hội công đoàn các cấp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdftong_hop_mau_bien_ban_kiem_phieu_tai_dai_hoi_cong_doan_cac_c.pdf

Nội dung text: Tổng hợp Mẫu biên bản kiểm phiếu tại đại hội công đoàn các cấp

  1. 3. M U BIÊN B N 3.1. M u s 3a: M u biên b n ki m phi u b u c ban ch p hành t i i h i công oàn các c p. M us 3a IH I CÔNG OÀN C NG HÒA XÃH I CH NGH A VI T NAM cl pT do-H nh phúc (D u BCH) BIÊN B N KI M PHI U B uc Ban Ch p hành Công oàn khoá Chúng tôi c i h i l n th Công oàn b u vào Ban b u c t ch c b u c Ban ch p hành Công oàn khoá g m: - ng chí Tr ng ban và u viên, (có danh sách kèm theo). Ban b u c ã ph bi n th th c b u c toàn th i h i b phi u, vi c b u c ã ti n hành úng nguyên t c và th th c qui nh. Sau khi ki m phi u Ban b uc ã nh t trí l p biên b n ki m phi u nh sau: - T ng s i bi u chính th c c tri ut p v d i h i là i bi u - T ng s i bi u chính th ccóm t d i h i ibi u - T ng s i bi u chính th c tham gia b phi u i bi u - i h i ã quy t nh s l ng u viên BCH khoá là ng chí. - i h i ã nh t trí danh sách b u c g m ng chí (có danh sách kèm theo). Trong ó: - ng c ng chí. - c ng chí. - T ng s phi u Ban b uc phát ra phi u. - T ng s phi u Ban b uc thu v phi u. - S phi u h pl phi u. - S phi u không h pl phi u. K t qu ki m phi u: - K t qu ki m phi u c a t ng ng i theo danh sách phi u b u nh sau: (có danh sách kèm theo). - Danh sách nh ng ng chí trúng c vào BCH Công oàn khoá có s phi u tín nhi mt cao n th p nh sau: (có danh sách kèm theo). Biên b n này l p thành hai b nl u vào h s , tài li uc a i h i. Làm t i h i gi ngày tháng n m TR NG BAN B UC 29
  2. 3.2. M u s 3b: M u biên b n ki m phi u b u c oàn Ch t ch (ban th ng v )t ih i ngh ban ch p hành công oàn các c p. M us 3b H I NGH BAN CH P HÀNH C NG HÒA XÃH I CH NGH A VI T NAM CÔNG OÀN cl pT do-H nh phúc (D u BCH) BIÊN B N KI M PHI U B uc Ban Th ng v Công oàn .khoá Chúng tôi c h i ngh ban ch p hành nh t trí c vào Ban b u c t ch c b u c Ban Th ng v Công oàn khoá g m: - ng chí Tr ng ban và u viên, (có danh sách kèm theo). Ban b uc ã ph bi n th th c b uc toàn th h i ngh b phi u, vi c b u c ã ti n hành úng nguyên t c và th th c qui nh. Sau khi ki m phi u Ban b uc ã nh t trí l p biên b n ki m phi u nh sau: - S l ng u viên Ban Th ng v ã c h i ngh BCH quy t nh là ng chí. - S u viên BCH có m t tham gia b phi u ng chí. - T ng s i bi u chính th c tham gia b phi u ng chí. - S u viên BCH ng c và c vào Ban Th ng v là ng chí (có danh sách kèm theo). - T ng s phi u Ban b uc phát ra phi u. - T ng s phi u Ban b uc thu v phi u. - S phi u h pl phi u. - S phi u không h pl phi u. K t qu ki m phi u: - K t qu s phi u c a t ng ng i theo phi u b u c nh sau: (có danh sách kèm theo). - Danh sách nh ng ng chí trúng c vào Ban Th ng v Công oàn khoá là ng chí, có s phi u tín nhi m t cao n th p nh sau: (có danh sách kèm theo). Biên b n này l p thành hai b nl u vào h s , tài li uc a Ban Ch p hành Làm t i h i gi ngày tháng n m TR NGBAN B UC 30
  3. 3.3. M u s 3c: M u biên b n ki m phi u b u c ch c danh ch t ch t i h i ngh ban ch p hành công oàn các c p. M us 3c H I NGH BAN CH P HÀNH C NG HÒA XÃH I CH NGH A VI T NAM CÔNG OÀN cl pT do-H nh phúc (D u BCH) BIÊN B N KI M PHI U B uc ch c danh Ch t ch Công oàn khoá Chúng tôi c h i ngh Ban Ch p hành Công oàn khoá nh t trí c vào Ban b uc t ch c b uc ch c danh Ch t ch Công oàn khoá Ban b uc ã ph bi n th th c b uc toàn th h i ngh b phi u, vi c b u c ã ti n hành úng nguyên t c và th th c qui nh. Sau khi ki m phi u Ban b uc ã nh t trí l p biên b n ki m phi u nh sau: - S ng i ng c và c ch c danh Ch t ch Công oàn là ng chí. G m: (danh sách). - T ng s phi u Ban b uc phát ra phi u. - T ng s phi u Ban b uc thu v phi u. - S phi u h pl phi u. - S phi u không h pl phi u. K t qu ki m phi u: - K t qu s phi uc at ng ng i theo phi u b uc nh sau: (danh sách). - C n c k t qu b u c , ng chí: ã trúng c Ch t ch Công oàn khoá : Biên b n này l p thành hai b nl u vào h s , tài li uc a Ban Ch p hành Làm t i h i gi ngày tháng n m TR NGBAN B UC 31
  4. 3.3. M us 3d: M u biên b n ki m phi ub uc ch c danh phó ch t ch t ih i ngh ban ch p hành công oàn các c p. M us 3c H I NGH BAN CH P HÀNH C NG HÒA XÃH I CH NGH A VI T NAM CÔNG OÀN cl pT do-H nh phúc (D u BCH) BIÊN B N KI M PHI U B uc ch c danh Phó Ch t ch Công oàn khoá Chúng tôi c h i ngh Ban Ch p hành Công oàn khoá nh t trí c vào Ban b u c t ch c b u c ch c danh Phó Ch t ch Công oàn khoá Ban b uc ã ph bi n th th c b uc toàn th h i ngh b phi u, vi c b u c ã ti n hành úng nguyên t c và th th c qui nh. Sau khi ki m phi u Ban b uc ã nh t trí l p biên b n ki m phi u nh sau: - S ng i ng c và c ch c danh Phó Ch t ch Công oàn là ng chí. G m: (danh sách). - T ng s phi u Ban b uc phát ra phi u. - T ng s phi u Ban b uc thu v phi u. - S phi u h pl phi u. - S phi u không h pl phi u. K t qu ki m phi u: - K t qu s phi uc at ng ng i theo phi u b uc nh sau: (danh sách). - C n c k t qu b u c , ng chí: ã trúng c Phó Ch t ch Công oàn khoá : Biên b n này l p thành hai b nl u vào h s , tài li uc a Ban Ch p hành Làm t i h i gi ngày tháng n m TR NGBAN B UC 32
  5. 3.5. M u s 3e: M u biên b n ki m phi u b u c y ban ki m tra t i h i ngh ban ch p hành công oàn các c p. M us 3e H I NGH BAN CH P HÀNH C NG HÒA XÃH I CH NGH A VI T NAM CÔNG OÀN cl pT do-H nh phúc (D u BCH) BIÊN B N KI M PHI U B uc U ban ki m tra Công oàn khoá Chúng tôi c h i ngh Ban Ch p hành Công oàn khoá nh t trí c vào Ban b u c t ch c b u c U ban ki m tra Công oàn khoá Ban b uc ã ph bi n th th c b uc toàn th h i ngh b phi u, vi c b u c ã ti n hành úng nguyên t c và th th c qui nh. Sau khi ki m phi u Ban b uc ã nh t trí l p biên b n ki m phi u nh sau: - S l ng u viên U ban Ki m tra c a Công oàn khoá ã c h i ngh BCH quy t nh ng chí. - S ng i ng c và c vào y ban ki m tra là ng chí, g m: (có danh sách kèm theo). - T ng s phi u Ban b u c phát ra phi u. - T ng s phi u Ban b u c thu v phi u. - S phi u h pl phi u. - S phi u không h pl phi u. K t qu ki m phi u: - K t qu s phi u c a t ng ng i theo phi u b u c nh sau: (có danh sách kèm theo). - Danh sách nh ng ng chí trúng c vào y ban Ki m tra c a Công oàn khoá là ng chí, có s phi u tín nhi mt cao n th p nh sau: (có danh sách kèm theo). Biên b n này l p thành hai b nl u vào h s , tài li uc a Ban Ch p hành Làm t i h i gi ngày tháng n m TR NG BAN B UC 33
  6. 3.6. M us 3g: M u biên b n ki m phi ub u c ch nhi m y ban ki m tra t ih i ngh ban ch p hành công oàn các c p. M us 3g H I NGH BAN CH P HÀNH C NG HÒA XÃH I CH NGH A VI T NAM CÔNG OÀN cl pT do-H nh phúc (D u BCH) BIÊN B N KI M PHI U B uc Ch nhi mU ban ki m tra Công oàn khoá Chúng tôi c h i ngh Ban Ch p hành Công oàn khoá nh t trí c vào Ban b uc t ch c b uc Ch nhi mU ban Ki m tra c a Công oàn khoá Ban b uc ã ph bi n th th c b uc toàn th h i ngh b phi u, vi c b u c ã ti n hành úng nguyên t c và th th c qui nh. Sau khi ki m phi u Ban b uc ã nh t trí l p biên b n ki m phi u nh sau: - S ng i ng c và c Ch nhi m U ban Ki m tra là ng chí. G m: (danh sách). - T ng s phi u Ban b uc phát ra phi u. - T ng s phi u Ban b uc thu v phi u. - S phi u h pl phi u. - S phi u không h pl phi u. K t qu ki m phi u: - K t qu s phi uc at ng ng i theo phi u b uc nh sau: (danh sách). - C n c k t qu b u c , ng chí: ã trúng c Ch nhi m y ban Ki m tra c a Công oàn khoá : Biên b n này l p thành hai b nl u vào h s , tài li uc a Ban Ch p hành Làm t i h i gi ngày tháng n m TR NG BAN B UC 34
  7. 3.7. M u s 3h: M u biên b n ki m phi ub u c phó ch nhi m y ban ki m tra t i h i ngh y ban ki m tra công oàn các c p. M us 3h H I NGH Y BAN KI MTRA C NG HÒA XÃH I CH NGH A VI T NAM CÔNG OÀN cl pT do-H nh phúc (D u BCHC ) BIÊN B N KI M PHI U B uc ch c danh phó ch nhi mU ban Ki m tra Công oàn khoá Chúng tôi c h i ngh yban Ki m tra Công oàn khoá nh t trí c vào Ban b u c t ch c b u c phó ch nhi m U ban Ki m tra c a Công oàn khoá Ban b u c ã ph bi n th th c b u c toàn th h i ngh b phi u, vi c b u c ã ti n hành úng nguyên t c và th th c qui nh. Sau khi ki m phi u Ban b u c ã nh t trí l p biên b n ki m phi u nh sau: -S l ng phó ch nhi m yban ki m trado H i ngh BCH quy t nh là ng chí. -S ng i ng c và c ch c danh phó ch nhi m U ban Ki m tra là ng chí, g m: (danh sách). -T ng s phi u Ban b uc phát ra phi u. -T ng s phi u Ban b uc thu v phi u. -S phi u h pl phi u. -S phi u không h pl phi u. K t qu ki m phi u: -K t qu s phi uc at ng ng i theo phi u b uc nh sau: (có danh sách kèm theo). -C nc k t qu b uc , các ng chí sau ây ã trúng c phó ch nhi m U ban Ki m tra c a Công oàn khoá : (danh sách). Biên b n nàyl p thành hai b nl u vào h s , tài li uc a yban Ki m tra Làm t i h i gi ngày tháng n m TR NG BAN B UC 35