Biên bản họp gia đình phân chia đất thừa kế

docx 2 trang bienban 26/09/2022 4460
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp gia đình phân chia đất thừa kế", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_hop_gia_dinh_phan_chia_dat_thua_ke.docx

Nội dung text: Biên bản họp gia đình phân chia đất thừa kế

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH ( V/v: Phân chia phần đất thừa kế) Hôm nay, ngày tháng . năm 20 , tại nhà Ông ; . ., xã , huyện , tỉnh Gia đình chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Ông . và Bà với thành phần và nội dung cuộc họp như sau: Thành phần tham dự cuộc họp: Nội dung cuộc họp: Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau: Tán thành: Không tán thành: Ý kiến khác: Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Chữ ký của người tham gia cuộc họp Các thành viên Các thành viên (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ