Biên bản kiểm phiếu bầu ban quản trị nhà chung cư

pdf 3 trang bienban 26/09/2022 9760
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu ban quản trị nhà chung cư", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_kiem_phieu_bau_ban_quan_tri_nha_chung_cu.pdf

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu ban quản trị nhà chung cư

  1. LOGO TÒA NHÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ NHIỆM KỲ I. T HỜI GIAN –Đ ỊA ĐIỂM Sau khi cư dân tiến hành bỏ phiếu tại Hội Nghịlần đầu Nhà Chung Cư, Ban Kiểm Phiếuđã tiến hành kiểm phiếu vào lúc giờ . phút cùng ngày. II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU 1. Trưởng ban: 2. Thành viên 1: 3. Thành viên 2: 4. Thành viên 3: III. K ẾT QUẢ KIỂM PHIẾU 1. Tổng số phiếu bầu quy đổi theo diện tích sửdụng m 2 phát ra: phiếu 2. Tổng số phiếu bầu thu lại: phiếu, trongđó: -Số phiếu hợp lệ: phiếu -Số phiếu không hợp lệ: phiếu 3. Số phiếu bầucủa mỗiứng viên: STT HỌ TÊN SỐ CĂN HỘ/ SỐ PHIẾU BẦU TỈ LỆ PHIẾU BẦU ỨNG VIÊN DIỆN TÍCH KHÁC HỢP LỆ HỢP LỆ (%) 1 2 3 4 5 6 7 MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN QUẢN TRỊ|1
  2. LOGO TÒA NHÀ Hội Nghị Nhà Chung Cư tiếp tục biểu quyết bằng hình thức giơ tay, do có tỷlệ phần trăm số phiếu bầu bằng nhau đối với cácứng viên sau: - Ông/Bà [ ], - Ông/Bà [ ] - Ông/Bà [ ] Sau khi tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Hội Nghị Nhà Chung Cư, kết quả biểu quyết như sau: STT HỌ TÊN SỐ CĂN HỘ/ SỐ PHIẾU BẦU TỈ LỆ PHIẾU BẦU ỨNG VIÊN DIỆN TÍCH KHÁC HỢP LỆ HỢP LỆ (%) 1 2 3 IV. D ANH SÁCH BAN QUẢN TRỊ TRÚNG CỬ Trường hợp Hội Nghị Nhà Chung Cư biểu quyết thống nhất lựa chọn vị trí Trưởng ban, Phó ban theo tỷlệ phiếu bầu: Căn cứ theo tỷlệ % phiếu bầu hợp lệ đạt được của mỗiứng cử viên theo thứtựtừ cao xuống thấp, kết quảbầu chọn Ban Quản Trị như sau: 1. Ông/Bà: . Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp Chức vụ: Trưởng ban 2. Ông/Bà: . Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp Chức vụ: Phó Trưởng ban 3. Ông/Bà: . Đại diện Chủ đầu tư Chức vụ: Thành viên 4. Ông/Bà: . Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp Chức vụ: Thành viên 5. Ông/Bà: . Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp Chức vụ: Thành viên 6. Ông/Bà: . Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp Chức vụ: Thành viên MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN QUẢN TRỊ|2
  3. LOGO TÒA NHÀ Trường hợp Hội Nghị Nhà Chung Cư biểu quyết thống nhất lựa chọn phương án các thành viên Ban Quản Trịtự đềcửvị trí Trưởng ban, Phó ban: Căn cứ theo biên bản họp vào ngày . của toàn bộ thành viên Ban quản trị, kết quả bầu chọn Ban Quản Trị như sau: 1. Ông/Bà: Chức vụ:. Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp 2. Ông/Bà: Chức vụ:. Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp 3. Ông/Bà: Đại diện Chủ Đầu Tư. 4. Ông/Bà: Chức vụ:. Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp 5. Ông/Bà: Chức vụ:. Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp 6. Ông/Bà: Chức vụ:. Căn hộ/Diện Tích Khác số: . thuộc Tháp Biên bản này được lập vào lúc . giờ phút, ngày tháng năm . và được Ban Kiểm Phiếu thông qua, đồng thời được công bố công khai tại Hội Nghị Nhà Chung Cư BAN KIỂM PHIẾU STT CHỨC VỤ ÔNG/BÀ CHỮ KÝ MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN QUẢN TRỊ|3