Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ tịch tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở

docx 2 trang bienban 26/09/2022 7420
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ tịch tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_chu_tich_tai_dai_hoi_thanh_lap_co.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ tịch tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỘI THÀNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG ĐOÀN BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử Chủ tịch công đoàn cơ sở Chúng tôi được Đại hội thành lập công đoàn cơ sở , bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở gồm: Đồng chí . Trưởng ban và ủy viên (danh sách kèm theo). Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau: - Tổng số lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam: . người; - Tổng số lao động đã là đoàn viên Công đoàn Việt Nam: người; - Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội . đại biểu; - Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu . đại biểu; - Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm đồng chí (danh sách kèm theo); Trong đó: - Ứng cử . đồng chí; - Đề cử . đồng chí; - Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra . phiếu; - Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về . phiếu; - Số phiếu hợp lệ phiếu; - Số phiếu không hợp lệ . phiếu;
  2. - Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau : ; - Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí đã trúng cử chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội thành lập công đoàn cơ sở Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội. Làm tại hồi giờ ngày tháng năm . TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN BẦU CỬ