Biên bản kiểm phiếu bầu cử ủy ban kiểm tra tại hội nghị ban chấp hành công đoàn các cấp

docx 2 trang bienban 26/09/2022 5720
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử ủy ban kiểm tra tại hội nghị ban chấp hành công đoàn các cấp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_uy_ban_kiem_tra_tai_hoi_nghi_ban.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ủy ban kiểm tra tại hội nghị ban chấp hành công đoàn các cấp

  1. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Dấu BCHCĐ) BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử Ủy ban kiểm tra Công đoàn .khóa , nhiệm kỳ Chúng tôi được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn khóa , nhiệm kỳ nhất trí bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử ủy ban kiểm tra Công đoàn , khóa , nhiệm kỳ . gồm: - Đồng chí Trưởng ban và ủy viên (ghi rõ danh sách). Ban bầu cử đã phổ biến thể thực bầu cử để toàn thể hội nghị bỏ phiếu. Việc bầu cử đã được tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định. Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử đã thống nhất lập biên bản kiểm phiếu như sau: - Số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của Công đoàn khóa , nhiệm kỳ đã được hội nghị ban chấp hành quyết định là đồng chí; - Số người ứng cử và đề cử vào ủy ban kiểm tra là đồng chí, gồm: (có danh sách cụ thể) - Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra: .phiếu - Tổng số phiếu ban bầu cử thu về: .phiếu - Số phiếu hợp lệ phiếu - Số phiếu không hợp lệ phiếu Kết quả kiểm phiếu - Kết quả kiểm phiếu của từng người theo phiếu bầu cử như sau (ghi cụ thể kết quả của từng người) - Danh sách những đồng chí trúng cử vào ủy ban kiểm tra Công đoàn .khóa ., nhiệm kỳ là đồng chí, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (Ghi cụ thể từng người) Biên bản này được lập thành hai bản, lưu hồ sơ, tài liệu của hội nghị. Làm tại hồi .giờ ngày tháng năm .
  2. TRƯỞNG BAN BẦU CỬ