Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự đại hội đại biểu công đoàn trường ĐH KTQD

docx 2 trang bienban 26/09/2022 6480
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự đại hội đại biểu công đoàn trường ĐH KTQD", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_dai_bieu_du_dai_hoi_dai_bieu_cong_do.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự đại hội đại biểu công đoàn trường ĐH KTQD

  1. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___ Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2017 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XXXIII Chúng tôi được Đại hội Công đoàn . nhiệm kỳ 2017 - 2022 bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn trường ĐHKTQD gồm: Đ/c Trưởng ban Đ/c Uỷ viên Đ/c Uỷ viên Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau: Số đoàn viên chính thức tham dự đại hội là: Số đoàn viên tham gia bỏ phiếu: Đại hội đã quyết định số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 là đ/c Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm: Trong đó ứng cử là: .Đề cử là: . Số phiếu Ban bầu cử phát ra phiếu Số phiếu Ban bầu cử thu về phiếu Số phiếu hợp lệ . phiếu; Số phiếu không hợp lệ phiếu Kết quả kiểm phiếu: Danh sách những đồng chí tham dự đại hội Công đoàn trường như sau: (Danh sách kèm theo) Biên bản làm thành 2 bản: 1 bản lưu hồ sơ của CĐ bộ phận và 1 bản gửi Công đoàn Trường. Biên bản làm tại hồi giờ ngày tháng năm 2017
  2. TRƯỞNG BAN BẦU CỬ (Ký, họ tên)