Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ Công ty CP ĐT&TM TNG

pdf 5 trang bienban 26/09/2022 8680
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ Công ty CP ĐT&TM TNG", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_kiem_phieu_bieu_quyet_tai_dhcd_cong_ty_cp_dttm_tng.pdf

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ Công ty CP ĐT&TM TNG

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/BB-TNG-ĐHCĐ 2022 Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2022 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘICỔĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Hôm nay, vào lúc 09:00, ngày 24 tháng 04 năm 2022 tạ Chi nhánh TNG Sông Công, Khu công nghệp Sông Công I - Thành phố Sông công - Tỉnh Thá Nguyên. Danh sách Ban kểm phếuđã được Đạhộ đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau: 1. Bà Lương Thị Thúy Hà - PCT HĐQT - Trưởng ban; Và các thành vên theo quyết định số 090301/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2022 đã tến hành kểm phếu bểu quyết các nộ dung của Đạhộ, kết quả như sau: 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu Kết quảbểu quyết : Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý %. 2. Thông qua ChủTọa, Thư ký đại hội Kết quảbểu quyết : Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý % 3. Thông qua Chương trình nghịsự đại hội Kết quảbểu quyết : Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý % 4. Thông qua quy chế đại hội 1
  2. Kết quảbểu quyết : Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý % 5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Báo cáo HĐQT,Ủy Ban kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuậnnăm 2021. Kết quảbểu quyết : 5.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 chtết theo tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2022đã trình bày trước Đại hộ như sau - Ý kiến đồng ý: cổ phần, bằng cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. - Ý kiến không đồng ý: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. - Ý kiến khác: 5.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáoỦy Ban kiểm toán chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2022đã trình bày trước Đại hộnhư sau - Ý kiến đồng ý: cổ phần, bằng cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. - Ý kiến không đồng ý: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. - Ý kiến khác: 5.3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2022đã trình bày trước Đại hộnhư sau - Ý kiến đồng ý: cổ phần, bằng cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. - Ý kiến không đồng ý: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. - Ý kiến khác: 6. Chia cổtức năm 2021 Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % 2
  3. Kết luận: Đồng ý %. 7. Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý %. 8. Thông qua kếhoạch SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch chi trảcổtức năm 2022 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 8.1. Bểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 theo tờ trình số 01/TTr-TNG- ĐHĐCĐ 2022đã trình bày trước Đạhộ như sau Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý %. 8.2.Bểu quyết vềmức dựkến ch trảcổtức năm 2022 chtết theo tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2022đã trình bày trước Đạhộ như sau Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý %. 8.3. Bểu quyếtvềmứcdựkến ch trả thù lao HĐQT năm 2022 chtết theo tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2022đã trình bày trước Đạhộnhư sau Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệkhông tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý %. 9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Kết quảbểu quyết: 3
  4. Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý % 10. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửađổiđiềulệ Công ty 10.1. Bểu quyết vềvệc sửa đổ, bổ sung ngành nghềknh doanh chtết theo tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2022 trình bày trước Đạhộ như sau Kết quảbểu quyết : Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý % 10.2. Bểu quyết vềvệc sửa đổ đều lệ Công ty chtết theo tờ trình số 01/TTr- TNG-ĐHĐCĐ 2022 trình bày trước Đạhộnhư sau. Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý % 11. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốnđiều lệ. Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý % 12. Thông qua việc đầutư góp vốn vào Công ty TNHH Eco Green (Công ty con 100% vốnđiều lệcủa TNG) Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % 4
  5. Kết luận: Đồng ý % 13. Thông qua toàn văn Nghị quyết Kết quảbểu quyết: Tổng sốcổ phần tham ga bểu quyết : CP, trongđó: Tỷlệ tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ không tán thành : CP, chếmtỉlệ % Tỷlệ có ý kến khác : CP, chếmtỉlệ % Kết luận: Đồng ý %. Bên bản kểm phếubểu quyết cuộc họp Đạhộcổ đông năm 2022 được lập xong lúc : cùng ngày vàđã thông qua trước Đạhộ. Đạhộ nhất trí 100%, không có ý kến khác. TM. BAN KIỂM TRA 5