Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ thường niên Công ty CP Tập đoán Khải Hoàn Land

pdf 4 trang bienban 26/09/2022 7660
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ thường niên Công ty CP Tập đoán Khải Hoàn Land", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_kiem_phieu_tai_dhcd_thuong_nien_cong_ty_cp_tap_doan.pdf

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ thường niên Công ty CP Tập đoán Khải Hoàn Land

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬPĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHẢI HOÀN LAND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ./2022/BB-BBKP Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠIĐẠI HỘIĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 I. ĐẠI HỘIĐÃBẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM: - Ông Khu Việt Nghĩa – Trưởng ban - Bà Nguyễn Thị Thùy – Thành viên - Bà Nguyễn Thị Nhàn – Thành viên II. ĐẠI HỘIĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU: 1. Ghi nhận tình trạng biểu quyết: - Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện . cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. - Tổng số phiếu thu vào: . phiếu, đại diện . cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trongđó: + Tổng số phiếu hợp lệ: . phiếu, đại diện . cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. + Tổng số phiếu không hợp lệ: . phiếu, đại diện . cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấnđề: 1
  2. Biểu Biểu Biểu quyết Tỷ lệ* quyết Tỷ lệ* Tỷ lệ* quyết tán không STT Nội dung (%) không (%) (%) thành có ý tán kiến thành A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI 1. Thông qua danh sáchĐoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; 4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; B. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2021; 3. Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2021; 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 5. Tờ trình về việc báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyếtĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021 và trình ĐHĐCĐ thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022; 6. Tờ trình thông qua BCTC năm 2021đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021; 7. Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021; 2
  3. Biểu Biểu Biểu quyết Tỷ lệ* quyết Tỷ lệ* Tỷ lệ* quyết tán không STT Nội dung (%) không (%) (%) thành có ý tán kiến thành 8. Tờ trình về phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 9. Tờ trình thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; 10. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn; 11. Tờ trình thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát; 12. Tờ trình thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh; 13. Tờ trình về việc Sửa đổiĐiều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tậpđoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; 14. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; 15. Tờ trình thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu năm 2022; 16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; 17. Tờ trình uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị. (*) Tỷ lệ %: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và các biểu quyết được tính bằng số lượng cổ phần biểu quyết III. CÁC VẤNĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA: Trên cơsở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức – hoạt động của Đại hội,Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tậpđoàn Khải Hoàn Land và quyđịnh của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tậpđoàn Khải Hoàn Landđã 3
  4. thông qua toàn bộ vấn đề theo nội dung biểu quyết nhưMục II trênđây, chi tiết các vấn đề theo các báo cáo, tờ trìnhđính kèm văn bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc . giờ phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếuđã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tậpđoàn Khải Hoàn Land. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu vàđại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dướiđây: CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU ___ ___ 4