Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng hay sử dụng

docx 3 trang bienban 24/09/2022 4700
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng hay sử dụng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_hoan_thanh_cong_trinh_de_ban_giao_dua_va.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng hay sử dụng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc , ngày . tháng năm . BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG Tên công trình: Địa điểm xây dựng: Thành phần trực tiếp nghiệm thu: Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất): Ông chức vụ: . Ông . chức vụ: Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có): Ông . chức vụ: Ông . chức vụ: Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ: Ông . chức vụ: Ông chức vụ: Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có): Ông . chức vụ: Ông . chức vụ: Bắt đầu: giờ, ngày tháng . năm Kết thúc: giờ, ngày tháng . năm . Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện: a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
  2. Các tài liệu gồm có: Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị; Bản vẽ hoàn công công trình; Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng; Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; Nhật ký thi công; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng; Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải; b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất] c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì] Kết luận:[ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có] Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
  3. (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)