Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán

docx 2 trang bienban 24/09/2022 5260
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_hop_dong_giao_khoan.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán

  1. Đơn vi: Bộ phận: . BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Số: /NTHĐGK - Căn cứ Hợp đồng giao khoán số /20 /HĐGK- ký ngày / /20 - Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng giao khoán. Hôm nay, ngày tháng năm Tại Họ và tên: Chức vụ: Đại diện: Bên giao khoán: Họ và tên: Chức vụ: Đại diện: Bên nhận khoán: Cùng nghiệm thu hợp đồng số ngày tháng năm Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: Giá trị hợp đồng đã thực hiện: Bên đã thanh toán cho bên số tiền là đồng (Viết bằng chữ: ) Số tiền bị phạt do bên vi phạm hợp đồng: đồng (Viết bằng chữ: ) Số tiền bên còn phải thanh toán cho bên là đồng (viết bằng chữ): Kết kuận:
  2. ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)