Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

docx 2 trang bienban 24/09/2022 5940
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_thanh_ly_hop_dong.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG - Căn cứ Hợp đồng số: /HĐKT- ngày tháng năm Hôm nay, ngày tháng năm tại Công ty , chúng tôi gồm: Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC Đại diện: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Giấy phép kinh doanh số: Mã số thuế: Tài khoản: Tại ngân hàng: Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA Đại diện: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Giấy phép kinh doanh số: Mã số thuế: Tài khoản: Tại ngân hàng: Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số ./ngày/tháng/năm .như sau: Điều 1: Nội dung:
  2. - Bên B bàn giao cho bên A + Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: + Bên A thanh toán cho bên B: - Tổng số tiền: - Bằng chữ: (Chưa bao gồm 10 % thuếVAT ) Xác nhận đã bàn giao: Điều 2: Kết luận: + Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượngsản phẩm/dịch vụ + Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm đã bàn giao. + Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồngký kết. (Biên bảnnghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trịpháp lý như nhau) ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (kí và ghi rõ họ tên) (kí và ghi rõ họ tên)