Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên dành cho công ty

docx 2 trang bienban 24/09/2022 4540
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên dành cho công ty", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_hop_hoi_dong_thanh_vien_danh_cho_cong_ty.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên dành cho công ty

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Công ty Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số , BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Hôm nay, vào lúc ngày Tại trụ sở Địa chỉ số , , , Chúng tôi gồm: 1. Thành viên hợp danh: - Ông/Bà – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp Sở hữu đồng, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ 2.Thành viên góp vốn: - Ông /Bà – Người ghi biên bản - Vắng mặt: Ông/bà tuyên bố số thành viên dự họp đạt % vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên. A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung: Tạm ngưng hoạt động Công ty hợp danh từ ngày đến ngày
  2. Lý do tạm ngưng hoạt động: B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung tạm ngừng kinh doanh nêu trên. C. Biểu quyết: - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, đạt tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp - Số phiếu không tán thành: phiếu - Không có ý kiến: phiếu D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi địa chỉ và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Buổi họp kết thúc vào lúc cùng ngày Chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản