Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ

doc 2 trang bienban 26/09/2022 3020
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_kiem_phieu_bau_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo.doc

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ

  1. Mẫu ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỘI CHI BỘ * BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) Hôm nay, ngày tháng năm Đại hội Chi bộ đã tiến hành Bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. 1. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm đồng chí có tên sau đây (tên xếp theo thứ tự A,B,C ): Stt Họ và tên 2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm đồng chí, do đồng chí làm Trưởng ban, cụ thể như sau: Stt Họ và tên 3. Đại biểu Đại hội: - Tổng số đảng viên được triệu tập đồng chí. Trong đó: đảng viên chính thức có: đồng chí. - Tổng số đảng viên dự Đại hội: đồng chí. Trong đó: đảng viên chính thức có: đồng chí. - Số đảng viên bị bác tư cách Đại hội: đồng chí. - Số cấp ủy viên cấp triệu tập Đại hội vắng mặt suốt thời gian Đại hội: đồng chí. - Số đảng viên chính thức vắng mặt: đồng chí. - Tổng số đảng viên chính thức dự Đại hội có mặt khi bầu: đồng chí. 4. Kết quả kiểm phiếu:
  2. a) Về phiếu bầu: - Số phiếu phát ra: ; Số phiếu thu về: - Số phiếu hợp lệ: + Số phiếu bầu đủ số lượng: + Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: (thiếu 1, thiếu 2, thiếu 3 ) - Số phiếu không hợp lệ: (lý do). b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp thứ tự như trong phiếu bầu, tỉ lệ % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập): STT Họ và tên Số phiếu bầu Tỉ lệ (%) 1 2 3 4 c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử làm đại biểu dự đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỉ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức được triệu tập): STT Họ và tên Số phiếu bầu Tỉ lệ (%) Ghi chú 1 Đại biểu chính thức 2 Đại biểu chính thức 3 Đại biểu chính thức Đại biểu dự khuyết Đại biểu dự khuyết Biên bản này được lập thành 03 bản và thông qua Đại hội lúc giờ , ngày tháng năm 2020 T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)