Mẫu biên bản họp phòng đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, người lao động

doc 2 trang bienban 24/09/2022 8940
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản họp phòng đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, người lao động", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_phong_danh_gia_phan_loai_can_bo_vien_chuc_n.doc

Nội dung text: Mẫu biên bản họp phòng đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, người lao động

  1. VIỆN CƠ HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc PHÒNG . , ngày tháng . năm BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM Phòng: I. THỜI GIAN HỌP Thực hiện Công văn số 2273/VHL-TCCB, ngày 18/11/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và yêu cầu của Viện Cơ học, Hôm nay vào hồi giờ phút, thứ ngày tháng , năm 2020, phòng tổ chức họp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại phòng, cụ thể như sau: II. THÀNH PHẦN HỌP Toàn thể viên chức, người lao động phòng Tổng số: Có mặt: ; Vắng mặt: Họ, tên người vắng mặt: Chủ trì cuộc họp: . . Thư ký: . . III. NỘI DUNG 1. Phần I. Viên chức và người lao động tự đánh giá, phân loại và những ý kiến đóng góp của tập thể: - Từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể phòng - Tập thể phòng đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong phòng (Nêu rõ); Phòng có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của từng cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm của từng cá nhân (nếu có). (Lưu ý nhận xét, đánh giá từng cá nhân của phòng) 2. Phần II. Kết luận đánh giá, phân loại của phòng: Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, phòng kết luận, quyết định phân loại cho từng cán bộ, viên chức và người lao động. Cụ thể: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: .người (chiếm tỷ lệ %) (Có - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: .người (chiếm tỷ lệ %) danh sách kèm - Hoàn thành nhiệm vụ: .người (chiếm tỷ lệ %) theo)
  2. Cuộc họp kết thúc vào hồi: h . cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của phòng nhất trí thông qua./. THƯ KÝ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)