Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Phú Tài

pdf 2 trang bienban 26/09/2022 12260
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Phú Tài", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_kiem_phieu_bieu_quyet_dai_hoi_co_dong_thuong_nien_c.pdf

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Phú Tài

  1. CÔNG TY CỔPHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2022 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘIĐỒNG CỔĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; - Căn cứ Điềulệtổchức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài; - Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty cổ phần Phú Tài, Hôm nay, vào lúc 7h30, ngày 16 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty cổphần Phú Tàiđã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: * Thành phần tổ kiểm phiếu: gồm 05 người có tên sau: 1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng 2. Ông Hoàng Anh Tuấn– cổ đông – Thành viên 3. Ông Mai Văn Tân – cổ đông – Thành viên 4. Ông Trương Huy Danh – cổ đông – Thành viên 5. Bà Võ Phương Thảo – Phó P.TC-KT – Thành viên * Thành phần tham gia biểu quyết: Tổng số cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết trước Đại hội là 56 người, tương đương 30.794.376 cổ phần có quyền biểu quyết. * Kết quả biểu quyết như sau: SỐCỔPHẦN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG NHẤT TRÍ TỶ LỆ% KH ÔNG TỶ LỆ % Ý KIẾN TỶ LỆ% STT NHẤT TRÍ KHÁC 1 Biểu quyết thông qua bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham 30.794.376 100% 0 0% 0 0% dự Đại hội; bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết Biểu quyết thông qua Bầu 2 30.794.376 100% 0 0% 0 0% Đoàn chủtịch, ThưkýĐại hội 3 Biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội, 30.794.376 100% 0 0% 0 0% báo cáo tư cách cổ đông, thông qua Quy chế Đại hội Biểu quyết thông qua Báo cáo 4 30.794.376 100% 0 0% 0 0% của HĐQT tạiĐHĐCĐ 2022 Biểu quyết Thông qua Báo cáo 5 30.794.376 100% 0 0% 0 0% tài chính năm 2021 Biểu quyết thông qua Phương 6 30.794.376 100% 0 0% 0 0% án phân phối lợi nhuận 2021 Biếu quyết thông qua Phương 7 30.794.376 100% 0 0% 0 0% án chi trảcổtứcnăm 2021 Biểu quyết thông qua Phương 8 95,97% 1.240.500 4,03% 0 0% án thù lao, HĐQT năm 2022 29.553.876 1
  2. SỐCỔPHẦN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG NHẤT TRÍ TỶ LỆ% KH ÔNG TỶ LỆ % Ý KIẾN TỶ LỆ% STT NHẤT TRÍ KHÁC 9 Biểu quyết thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn 30.794.376 100% 0 0% 0 0% công ty kiểm toán độc lập 2022 10 Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn 29.356.011 95,33% 1.240.500 4,03% 197.865 0,64% điều lệ Công ty 11 Biểu quyết thông qua Tờ trình vềtỷlệsởhữu nước ngoài tối 29.553.876 95,97% 1.240.500 4,03% 0 0% đa tại công ty Biểu quyết thông qua Biên 12 30.794.376 100% 0 0% 0 0% bản, Nghị quyếtĐHĐCĐ Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020,Điều lệtổchức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài, Quy chế Đại hộiđồng cổ đông thường niên 2022 và kết quả kiểm phiếu: Kết luận: Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty cổ phần Phú Tàiđã được biểu quyết nhất trí thông qua vớisốcổ phần tỷlệ biểu quyết nhưkết quả nêu trên. Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản có giá trị như nhau, thông qua Đại hội lúc 11h00, ngày 16 tháng 04 năm 2022. CHỦTỌAĐẠIHỘI LÊ VỸ 2