Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình

doc 1 trang bienban 24/09/2022 2240
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_nghiem_thu_ket_qua_khao_sat_xay_dung_cong_trinh.doc

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa điểm, ngày tháng năm BIÊN BẢN SỐ NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (ghi tên công trình xây dựng) 1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi tên công việc khảo sát, bước thiết kế xây dựng công trình) 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Chủ đầu tư : (ghi tên tổ chức, cá nhân) - Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật : b) Nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng, nếu có: (ghi tên tổ chức, cá nhân) - Họ và tên người đại diện theo pháp luật: c) Nhà thầu khảo sát xây dựng: (ghi tên tổ chức, cá nhân) - Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật: 3. Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : ngày tháng năm Kết thúc : ngày tháng năm Tại 4. Đánh giá báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: a) Về chất lượng công tác khảo sát xây dựng (đối chiếu với nhiệm vụ khảo sát xây dựng); b) Về quy mô và phạm vi khảo sát (đối chiếu theo hợp đồng khảo sát xây dựng); c) Về số lượng, hình thức báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; d) Các vấn đề khác, nếu có. 5. Kết luận: - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. - Yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh và các kiến nghị khác nếu có. NHÀ THẦU KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo ( ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu ) pháp luật và đóng dấu) NHÀ THẦU GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu ) Hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng gồm: - Biên bản nghiệm thu và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có; - Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu. Lần sửa đổi: 1 Bm.XD.10.03